Tilrådning for Værne kloster landskapsvernområde med biotopvern, Rygge kommune, Østfold

Her presenteres det tidligere Direktoratet for naturforvaltning sin tilrådning om opprettelse av Værne kloster landskapsvernområde med biotopvern, Rygge kommune, Østfold fylke, i medhold av lov om forvaltning av naturens mangfold.

Tilrådingen omfatter ca. 5736 da, hvorav ca. 140 da er sjøareal. Biotopvernområdet utgjør ca. 5 da.

Formålet med Værne Kloster landskapsvernområde er å ta vare på et kultur- og naturlandskap av økologisk, kulturell og opplevelsesmessig verdi. Det herregårdspregede jordbrukslandskapet er særlig karakteristisk for området. Til landskapet regnes også kulturminner som bidrar til landskapets egenart.

Formålet med biotopvernet i delområde Klosteralleen er å ta vare på et område som har særskilt betydning som voksested for den svært sjeldne og sterkt truede plantearten kammarimjelle.

DNs tilrådning

Forskrift

Oversendelsesbrev til MD