Slik blir et verneområde opprettet

Verneområder blir opprettet etter naturmangfoldloven. For hvert enkelt verneområde, vedtas det en egen forskrift. Saksbehandlingen før opprettelse av et verneområde kalles en planprosess.

Planprosessen starter med at Klima- og miljødepartementet gir fylkesmannen i oppdrag å legge fram et verneforslag for et område. Berørte parter får deretter en melding fra fylkesmannen om at verneplanarbeidet er satt igang.

Utredninger av verneverdiene og innspill fra berørte parter danner grunnlaget for fylkesmannens verneforslag.

Miljødirektoratet foretar deretter en faglig gjennomgang av fylkesmannens verneforslag, før det sendes ut på lokal og sentral høring. Vernesaken blir behandlet av regjeringen, og det endelige vedtaket fattes av Kongen i statsråd.

Medvirkning fra berørte parter

I planprosessen er det lagt opp til medvirkning fra berørte parter. Det er utarbeidet et omfattende veiledningsmateriell knyttet til det å opprette verneområder. Les mer om dette i håndbok om Områdevern og forvaltning (kapittel tre, Opprettelse av verneområder).

Vil du vite mer om hvilke områder som er foreslått vernet?

De fleste verneforslagene er registrert som Foreslått vern i Naturbase. Det kan imidlertid være mangler i dette datasettet. Hvis du lurer på om et konkret område er foreslått vernet, bør du derfor ta kontakt med fylkesmannen i det aktuelle fylket.

Framdriftsplanen for verneområder foreslått vernet etter nasjonalparkplanen finner du under Relaterte dokumenter i menyen til høyre.

Lovverk

Miljødirektoratet har ansvar for en rekke lover og forskrifter i tilknytning til naturvernarbeidet. Les mer om dette i håndbok om Områdevern og forvaltning (kapittel 2, Lovverk).

Tema