Et marint vern ivaretar sjøbunnen med ulike naturtyper og tilhørende arter. Her sjønellik og dødmannshånd. Foto: Torgeir Kaarbø

Marint vern

Det er et nasjonalt mål å bevare et representativt utvalg av norsk natur for kommende generasjoner. Marint vern etter naturmangfoldloven skal bidra til at et utvalg av representative, særegne, sårbare eller truede marine undersjøiske naturtyper langs kysten og i territorialfarvannet blir tatt vare på. Arbeidet med marint vern er forankret gjennom flere stortingsmeldinger og behandlinger i Stortinget, hvorav den siste er naturmangfoldmeldingen.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy