Rondane nasjonalpark. Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no

Verneområder

Nasjonalparker og andre naturvernområder skal sikre sårbare og truede naturtyper, og  bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Det er regjeringen og Stortinget som legger rammene for vernet av natur i Norge. Miljødirektoratet, fylkesmennene og Sysselmannen på Svalbard har ansvaret for å gjennomføre vernearbeidet med utgangspunkt i naturmangfoldloven og svalbardmiljøloven. Norge har til sammen ca. 3000 verneområder på fastlandet og Svalbard.

Tjenester og verktøy