Bjårvatn i Hå kommune.

Vannforskriften som verktøy for samordning

Vannforskriften skal sørge for at vannmiljøet blir beskyttet og brukt på en bærekraftig måte. Vi setter miljømål for alt vann, både i elver, innsjøer, kystvann og grunnvann. For å sikre miljøtilstanden i vannet, iverksetter vi tiltak for å forebygge, forbedre eller gjenopprette tilstanden der det er nødvendig.

En koordinering av felles vannressurser

Vannforskriften forutsetter samarbeid mellom alle som bruker og påvirker vannet.  Det omfatter alle nivåer av myndigheter, kommuner, virksomheter, interesseorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, forskere og næringsliv.

En forvaltning basert på kunnskap og samarbeid mellom ulike sektorer vil gjøre det lettere å finne kostnadseffektive, samfunnsøkonomisk lønnsomme og treffsikre tiltak. Samtidig sikrer vi at innsatsen på tvers av sektorene blir mer målrettet og samordnet. Resultatet blir bedre miljøtilstand for vannet.

Vi kaller det helhetlig og økosystembasert vannforvaltning:

  • Alt vann skal forvaltes med sikte på beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet og vannets      økosystemer.
  • Vannet skal forvaltes som en helhet fra fjell til fjord der de naturgitte grensene for nedbørfeltene, og tilhørende kystområder, skal danne forvaltningsgrensene.
  • Vassdrag (elver og innsjøer), grunnvann og kystvann skal ses i sammenheng.
  • Forvaltning av vannmengder, vannkvalitet og økologi i vann skal ses under ett.
  • Vi skal se på den samlede påvirkningen av alle sektorer som bruker og påvirker vann.
  • Det skal legges til rette for at alle interessenter og allmennheten kan medvirke.

Organisering i vannregioner

Hver vannregion ledes av en vannregionmyndighet som har ansvar for å koordinere alt arbeidet i vannregionen sammen med et tilhørende vannregionutvalg. Vannregionutvalget skal bestå av representanter fra berørte sektormyndigheter, fylkesmannsembeter, fylkeskommuner og kommuner, og ledes av vannregionmyndigheten. Elve fylkeskommuner er utpekt som koordinerende myndighet.

Vannregionmyndigheten har også det overordnede ansvaret for koordineringen av planarbeidet i de lokale vannområdene. En regional referansegruppe, bestående av representanter fra berørte rettighetshavere og private og allmenne brukerinteresser i vannregionen, følger arbeidet i vannregionutvalget og gir råd og kommer med innspill underveis.

Utarbeide og gjennomføre planer

For å oppfylle miljømålene skal hver vannregion utarbeide en regional vannforvaltningsplan hvor de fastsetter miljømål for vannforekomstene i vannregionene, og et tiltaksprogram som beskriver hvilke tiltak de vil iverksette for å nå disse miljømålene. Vannforskriften krever at tilstanden i vannforekomstene skal kartlegges, overvåkes og vurderes, samt at det foretas en vurdering av sannsynligheten for ikke å nå miljømålet.

Dette vil danne utgangspunktet for planleggingen av tiltak for å bedre miljøtilstanden i vannforekomstene. Planarbeidet følger en fastsatt tidsplan. Hver planleggingsfase etterfølges av en gjennomføringsfase.

Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften)

Vannforskriften er hjemlet i forurensningsloven, plan- og bygningsloven og vannressursloven, og forvaltes av Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet i fellesskap. Vannforskriften er den norske gjennomføringen av EUs rammedirektiv for vann, som Norge har valgt å slutte seg til gjennom EØS-avtalen. Direktoratet for naturforvaltning leder Direktoratsgruppa for gjennomføringen av vanndirektivet i Norge og har et koordinerende ansvar.

Vannforskriftens fremdriftsplan

Gjennom vannforskriften får vi en tydelig fremdriftsplan med tidspunkt for hva vi spesielt skal arbeide med i inneværende år eller inneværende periode. Fremdriftsplanen gir god oversikt over status for arbeidet og hva som forventes når.

Det legges opp til tre planperioder på tolv år hver – seks år planleggingsfase og seks år med gjennomføringsfase. Vannforskriften gir oss også frister for når målet om godt vannmiljø skal være nådd.

Relaterte lenker