Fiskeoppdrett

Fiskeoppdrett er en viktig næring i Norge, men gir også miljøutfordringer som rømming av laks og lakselus. Oppdrettsanleggene en også en betydelig kilde til utslipp av næringssalter og slam. Myndighetenes mål er å beskytte miljøet mot uheldige virkninger av utslipp fra oppdrettsanleggene. Det er fylkesmannen som er forurensningsmyndighet og gir utslippstillatelser.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy