Elvemusling (Margaritifera margaritifera) lever i elver, fortrinnsvis langs kysten. Arten har en uvanlig langsom vekst, og kan bli mer enn 100 år gamle. Som larve har elveperlemuslinger et stadium der den lever som parasitt på fisk. Forsvinner fisken fra et vassdrag, f.eks. p.g.a. forsuring, vil dermed rekrutteringen av musling stoppe, og muslinge vil dø ut etter kortere eller lengre tid. Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no

Vann og vassdrag

Våre vann og vassdrag er av stor betydning for både planter, dyr og mennesker og omfatter innsjøer, elver, våtmarker og grunnvann. Noen avutfordringene for miljøet i slike vannforekomster er vassdragsreguleringer, sur nedbør, avrenning av næringssalter fra jordbruk, forurensning av miljøgifter og påvirkning fra fremmede arter. Miljødirektoratet koordinerer arbeidet med en helhetlig og økosystembasert forvaltning av vann. Målet er at alt vann skal ha god økologisk og god kjemisk tilstand.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy