Amerikansk hummer. Foto: iStochphoto

Fremmede arter i havet

Introduksjoner av fremmede arter er en av de største truslene mot verdens havmiljø. Skipstrafikk og oppdrett forårsaker en massiv forflytning av marine arter mellom verdens havområder.

Felles for de fleste artene som blir introdusert til nye leveområder er at de kan fortrenge artene som naturlig lever der og at de endrer økosystemet.

Introduksjoner av miljøfremmede organismer er regnet som den nest viktigste årsaken til at mangfoldet av arter på jorden er i kraftig reduksjon.

Lever i ballastvannet

Hovedmengden av artene som blir forflyttet, blir tatt opp i ballasttankene på skip. Skipene benytter sjøvann som ballast for å sikre stabilitet når de er uten last. De tar inn vann i én havn for så å slippe det ut i en annen. I sjøvannet er det store mengder marine arter fra sjøområdet som det er hentet fra. Dette er ofte områder som har helt forskjellige arter fra de som lever i norske sjøområder.

De fleste marine organismene har planktoniske livsstadier, det vil si larvestadier hvor de svever eller svømmer fritt i vannmassene. Dette fører til at selv store arter, som fisk og krabbe, lett kan havne inne i ballasttankene. De fleste organismene overlever ikke lengre opphold i tankene, men noen gjør det.

Skipstrafikken står for over 80 prosent av den totale godstransporten i verden. En supertanker kan ha nok ballastvann til å fylle 2 000 svømmebasseng med olympiske mål. Det er regnet med at det årlig blir overført omtrent fire milliarder tonn ballastvann til nye havområder, og at det til enhver tid er mer enn 4 500 arter på reise i ballasttanker.

Introduserte alger fra ballastvann har forårsaket flere store algeoppblomstringer, som har medført store tap for blant annet oppdrettsnæringen.

Konvensjon mot spredning

På slutten av 1980-tallet ble problemet med innføring av fremmede marine arter via ballastvann tatt opp i FNs sjøfartsorganisasjon, IMO (International Maritime Organisation). Det ble laget ulike retningslinjer for å unngå innføring av skadelige fremmede organismer. I februar 2004 ble Ballastvannkonvensjonen (The Convention for the Control and Management of ships Ballast Water and Sediment) vedtatt av IMOs medlemsland.

Konvensjonen har som formål å redusere, og på sikt eliminere, risikoen for slik spredning. Den omfatter alle skip i internasjonal fart og stiller i første omgang krav til at skip må skifte ut ballastvann i åpent hav for å redusere risikoen for spredning.

Fra konvensjonens ikrafttredelse og frem til rensekravene blir innfaset i perioden 2009 – 2016 er det et krav at skip gjennomfører utskifting av ballastvann etter bestemte standarder i områder mer enn 200 nautiske mil fra land og med en havdybde på minst 200 meter. Hvis dette ikke er mulig, så skal utskifting skje i områder med en havdybde på minst 200 meter, minst 50 nautiske mil fra land. Kyststaten kan ved behov også utpeke mer kystnære områder for utskifting av ballastvann.

27. oktober 2006 ba Kongen i statsråd om Stortingets samtykke til å tiltre den internasjonale konvensjonen om kontroll og behandling av ballastvann og sedimenter fra skip. Norge er et av de første landene som tiltrer konvensjonen.

Konvensjonen krever en lovendring. Forskrift om hindring av spredning av fremmede organismer via ballastvann og sedimenter fra skip (ballastvannforskriften) ble vedtatt 1. juli 2010.

Effekter av introduksjoner

Andre årsaker til introduksjon av fremmede arter er begroing på skipsskrog og fiskeredskaper, samt innførsel av nye arter til oppdrett og arter som følger med disse. Oppdrettsorganismer kan bli spredt etter å ha blitt innført med hensikt og kan føre med seg parasitter og sykdomsorganismer.

Det er utarbeidet to rapporter som fokuserer på marine introduserte arter i norske farvann. Den ene har Miljødirektoratet (tidligere Direktoratet for naturforvaltning) fått laget og tar for seg aktuelle og potensielle effekter av introduserte marine organismer i norske farvann, inkludert Svalbard (Utredning for DN 2001-1). Rapporten inneholder også en del bakgrunnsinformasjon om blant annet relevante internasjonale avtaler og generelle problemer som er assosiert med fremmede marine arter.

Den andre rapporten er laget på forespørsel fra Miljøverndepartementet og ser nærmere på generelle problemer som er assosiert med fremmede marine arter i Nordsjøområdet (A review of introductions and transfers of alien marine species in the North Sea area.) Den er nært beslektet med utredningen som Miljødirektoratet har fått laget.

Sistnevnte rapport fokuserer på den nasjonale og internasjonale statusen i dag til generelle problemer som er assosiert med fremmede marine arter i Nordsjøområdet. Den gir en kort oversikt over eksempler på introduksjoner som har skapt både økonomiske og økologiske skader i området.

I tillegg inneholder den en del bakgrunnsinformasjon om relevante internasjonale avtaler og kommer med anbefalinger om hva Norge bør følge opp i internasjonale fora som jobber med introduksjon av fremmede marine arter. Havforskningsinstituttet og NIFOB AS har på oppdrag fra Miljødirektoratet utarbeidet en rapport om kartlegging og overvåking av marine fremmede arter.

Relaterte lenker