Sårbart dyreliv på Tauterryggen. Foto: Erling Svensen.

Vern og beskyttelse av marine områder

Alger, sjøgress og dyr som lever i tilknytning til havbunnen er utsatt for betydelig påvirkning fra menneskelig aktivitet, som for eksempel fiske med bunntrål, petroleumsutvinning, rørlegging, akvakultur, gruvedrift, taretråling og utbygging langs kysten.

Vern av sjøområder med urørt og sårbar natur er med på å beskytte mangfoldet av arter og naturtyper i fjord, kyst og hav. Miljødirektoratet leder arbeidet med å opprette marine verneområder nasjonalt og samarbeider med andre land om opprettelsen av internasjonale nettverk av beskyttede områder.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

    Relaterte lenker