Fra havets skattekiste – røde og grønne alger. Foto: Erling Svensen, UWPhoto.

Marin forvaltning

Norge har råderett over havområder som er mer enn seks ganger så stort som landarealet. Marin forvaltning handler om å ta vare på de rike naturressursene man finner her, og samtidig legge rammer for verdiskapning gjennom bærekraftig bruk av disse.

For at menneskelig aktivitet og påvirkning skal kunne reguleres og ses under ett, kreves det et samarbeid på tvers av ulike sektorer og direktorater. Miljødirektoratet bidrar aktivt i forvaltningen av hav og kyst, deriblant gjennom arbeid med forvaltningsplaner og vannforskriften, regulering av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven og vern av marine områder.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Tema

Relaterte lenker