Miljødirektoratets internasjonale marine samarbeid

Norges havområder er nedstrøms europeiske havområder og Østersjøen. Det betyr at miljøtilstanden i våre havområder i stor grad avhenger av forurensning som tilføres via kyststrømmen fra andre land med nedslagsfelt til Nordsjøen og Østersjøen. For at vi skal oppnå og bevare en god miljøtilstand i norske havområder, er vi helt avhengige av å samarbeide internasjonalt.

Tettest samarbeid har vi naturlig nok med våre naboland, Danmark, Sverige og Russland. Norske havområder har spesielle utfordringer knyttet til klima.

Av hensyn til dette og mye annet, jobber vi også med Nordpolen og Sydpolen) (sirkumpolart) gjennom Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF), Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), Protection of the Arctic Marine Environment (PAME) og Nordisk ministerråd.

Havdirektiv og OSPAR

Et viktig utgangspunkt for å sikre god miljøtilstand er tilgangen til sammenlignbare miljødata på tvers av ulike lands havområder. Den største og mest solide innsatsen som gjøres internasjonalt med hensyn på å utvikle felles datagrunnlag og felles metodikk for å vurdere miljøtilstanden, gjøres under EUs havstrategidirektiv.

Norge rapporterer ikke til EU på dette, men vi er medlemmer av konvensjonen for å beskytte det marine miljø i Nordøst-Atlanteren (OSPAR) – som har en sentral rolle i å koordinere og samordne datagrunnlaget fra denne regionen inn mot havdirektivet. 

Arbeidet er fragmentert og foregår under ulike arbeidsgrupper knyttet til OSPAR, EU-direktiver (havdirektiv, fugledirektiv og habitatdirektiv), konvensjonen om biomangfold, Det internasjonale havforskerrådet (ICES), med flere. Miljødirektoratet deltar primært i arbeidsgrupper under biomangfoldkonvensjonen, OSPAR og havdirektivet.

Vanndirektiv og vannforskrift

EU har etablert vannrammedirektivet for å sørge for at innlandsvann og kystvann får økt beskyttelse og brukes på en mer bærekraftig måte enn tidligere.

Norge har implementert direktivet gjennom vår vannforskrift, som stiller krav til biologiske, fysiske og kjemiske forhold i innlandsvann og kystvann. Tiltak skal sikre at kravene blir oppfylt. Norge deltar på møter under vannrammedirektivet for å sikre god koordinering av felles prosesser.