Hav og kyst: Hva gjør Miljødirektoratet?

Miljødirektoratet har som miljømyndighet, et våkent øye på kildene som påvirker havmiljøet: marin forsøpling, forurensning fra bosetning og industri langs kysten, fiske og akvakultur, skipsfart og olje/gass-virksomhet ute i havet.

Vi ser påvirkningene i sammenheng med globale prosesser som klimaendringer og havforsuring. Gjennom vår egen kartlegging og overvåking, og gjennom samarbeid med andre sektorer, får vi kunnskap om hvordan det står til i de marine økosystemene.

Med vår kunnskap om marin miljøtilstand og som miljømyndighet, bidrar vi aktivt i forvaltningen av hav og kyst, deriblant gjennom arbeid med havforvaltningsplaner og vannforskriften, tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven og vern og beskyttelse av marine områder.

Hav- og luftstrømmer fører også med seg påvirkninger fra andre land til norske havområder. For at vi skal oppnå og bevare en god miljøtilstand i norske havområder, er vi helt avhengige av å samarbeide internasjonalt. Derfor deltar Miljødirektoratet i relevante internasjonale marine og maritime fora.

Relaterte lenker