Regelverk

Det er en rekke lover, forskrifter og retningslinjer som regulerer støy fra ulike kilder. Her finner du en samlet oversikt over de viktigste.

Plan- og bygningsloven
Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) gir anbefalinger til kommunene om hvordan støy skal behandles etter plan- og bygningsloven. Gjennom plan- og bygningsloven regulerer kommunene all arealbruk og byggeaktivitet. Støygrenser er sentralt både i forhold til ny bebyggelse og ved etablering av nye anlegg eller virksomheter som gir støy.

Til plan- og bygningsloven er det gitt forskrift om konsekvensutredninger av nye tiltak og planer. Teknisk forskrift til plan og bygningsloven stiller krav til nye bygninger, herunder også støygrenser, som er gitt i tilhørende standard NS 8175 klasse C.

Forurensningsloven
Forurensningsloven setter generelt forbud mot å forurense, inkludert utslipp av støy, med mindre virksomheten har egen utslippstillatelse fra forurensningsmyndighetene (konsesjon), tillatelse gjennom standardkrav i forskrift, eller kommer inn under unntaket for ”alminnelig forurensning” i lovens § 8. Utslippstillatelse etter lovens § 11 har i hovedsak blitt benyttet i forhold til industri, militære øvingsområder, større motorsportbaner og for enkelte skytebaner.

Det er fylkesmannen som er konsesjonsmyndighet for de fleste kildene. Unntak er de største industribedriftene som kommer inn under EUs IPPC-direktiv, samt offshoreaktivitet, hvor Miljødirektoratet er myndighet.

Forurensning fra transport, som flyplasser, veger, jernbaner, havner og terminaler er unntatt fra forurensingslovens bestemmelser, jamfør lovens § 5, med unntak av noen bestemmelser i forurensningsforskriften kapittel 5 om støy:

  • Tiltaksgrenser for innendørs støynivå for eksisterende boliger/skoler/helseinstitusjoner  
  • Kartlegging og handlingsplaner i henhold til bestemmelsene i EUs rammedirektiv for støy (direktiv 2002/49/EF).

Les mer:

Folkehelseloven
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) har i kapittel 3 bestemmelser om miljørettet helsevern. Med hjemmel i loven er det gitt en egen forskrift om miljørettet helsevern. Kommunene er myndighet, og kan blant annet kreve retting av forhold ved en eiendom eller virksomhet hvis denne gir støy med negativ helsevirkning.

Les mer:

Produktkontrolloven
Gjennom produktkontrolloven og tilhørende forskrifter er det stilt krav til støy fra maskiner til utendørs bruk (maskinforskriften) og til leketøy (forskrift om sikkerhet ved leketøy). Forskrift om produksjon og omsetning av fritidsfartøy mvsetter støykrav til nye fritidsbåter.

Arbeidsmiljøloven
Med hjemmel i arbeidsmiljøloven er det gitt forskrift om utførelse a v arbeid og forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Begge disse omfatter støy.

Vegloven
Vegloven har blant annet bestemmelser om byggegrenser langs veger.

Vegtrafikkloven
Kjøretøyforskriften er hjemlet i vegtrafikkloven. Denne omhandler tekniske krav, godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr. Støy fra kjøretøy og bildekk er blant de forhold som blir regulert av forskriften.

Jernbaneloven
Lov om anlegg og drift av jernbane m.v. har blant annet bestemmelser om byggegrenser langs jernbane.

Luftfartsloven
Med hjemmel i luftfartsloven er det gitt forskrifter om konsesjonsbehandling av landingsplasser og det er en egen traseforskrift som regulerer inn- og utflyging fra Oslo lufthavn Gardermoen. Det er også gitt forskrift som iverksetter internasjonale støy- og utslippskrav til fly, og forskrift om innføring av støyrelaterte driftsbegrensninger ved norske flyplasser.

Energiloven
Vindmølleparker og større kraftledninger og transformatorstasjoner blir konsesjonsbehandlet etter energiloven. I denne sammenheng kan det også stilles krav til støy.

Lov om motorferdsel i utmark
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag regulerer bruk av kjøretøy (bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter o.l.) båt og landing/start med motordrevet luftfartøy i utmark. Det er gitt en nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, og det er gitt forskifter om bruk av kommunens myndighet etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag -  med forbud mot helikopterskiing og liknende. I tillegg er det gitt en forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer i Finnmark.

I forbindelse med forsøksordning med snøscooterløyper er det utarbeidet en veileder for hvordan blant annet støy som tema skal behandles ved etablering av løypene. Se miljøkommune.no.

Lov om fritids- og småbåter
Lov om fritids- og småbåter setter et generelt forbud mot bruk av vannscootere. Kommunen kan gjøre helt eller delvis unntak fra forbudet for nærmere avgrensede områder.