Myndigheter

Myndigheter og ansvar på støyfeltet.

Kommunen
Kommunen er planmyndighet, og ansvarlig for å følge opp at det tas hensyn til støy i alle arealplaner. Dette gjelder planer for ny bebyggelse, nye veger, nye industriområder osv. Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) er regelverket som gjelde i denne type saker.

Kommunene forvalter også byggregelverket i plan- og bygningsloven (byggesaker, det vil si søknader om rammetillatelse, igangsettingstillatelse osv.). Herunder hører det hjemme å følge opp teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, og de støykravene som følger av denne.

Kommunen er også myndighet etter folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern, og kan blant annet kreve retting av forhold ved en eiendom eller virksomhet hvis denne gir støy med negativ helsevirkning.

Kommunen kan videre være anleggseier for støyende virksomhet, for eksempel kommunale veger. Anleggseiere er ansvarlig for å kartlegge støy fra sin virksomhet, samt å gjennomføre tiltak i forhold til forurensingsforskriftens kapittel 5 om støy.

Fylkesmannen
Fylkesmannens miljøvernavdeling er statens fagmyndighet for støy i hvert enkelt fylke. Som en del av denne rollen kan fylkesmannen blant annet uttale seg i plansaker i kommunene, og gå til innsigelse mot planene dersom nasjonale interesser ikke blir ivaretatt. Dette kan for eksempel gjelde tilfeller med grove brudd på Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016).

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet i forhold til forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy, og behandler også de fleste konsesjonssaker etter forurensningsloven med hensyn til industri, skytebaner, motorsportbaner m.v. 

Fylkeslegen, som også er en del av fylkesmannsembetet, behandler klagesaker og fører tilsyn etter folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern.

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet ligger under Klima- og miljødepartementet, med fagansvar for forurensning. Vi arbeider blant annet med utvikling av regelverk, overvåking av støy og internasjonal rapportering. En annen sentral oppgave er å formidle kunnskap om regelverket og miljøtilstanden (støysituasjonen).

Direktoratet behandler også klagesaker i forhold til Fylkesmannens avgjørelser i forurensningssaker, samtidig som vi er forurensningsmyndighet for de største industribedriftene og for offshoreinstallasjoner.

Statens vegvesen
Statens vegvesen er anleggseier for riks- og europaveger, og er dermed ansvarlig for kartlegging av støy og gjennomføring av støytiltak på denne delen av vegnettet.

Statens vegvesen er også myndighet i forhold til vegloven og vegtrafikkloven, herunder også kjøretøyforskriften, som har støykrav til kjøretøyer, bildekk m.v.

Jernbaneverket
Jernbaneverket er anleggseier for jernbanenettet i Norge og er dermed ansvarlig for kartlegging av støy og gjennomføring av støytiltak i forhold til jernbane.

Jernbaneverket forvalter også en del aktuelt regelverk i jernbanesektoren, blant annet bestemmelser om byggegrense i jernbaneloven. 

Luftfartstilsynet
Luftfartstilsynet er et forvaltningsorgan som gir forskrifter og setter standarder for luftfartsvirksomheten i Norge, og gir tillatelser og godkjenner de som vil drive virksomhet knyttet til luftfart. Herunder inngår blant annet forvaltning av regelverk i forhold til støysertifisering av fly, traseforskriften for Oslo lufthavn Gardermoen og konsesjonsbehandling av helikopterlandingsplasser.

Avinor
Avinor er et statlig aksjeselskap som er anleggseier for mange av de største flyplassene i Norge, og dermed har ansvar for kartlegging av støy og gjennomføring av støytiltak ved disse flyplassene.

Forsvarsbygg
Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Blant deres oppgaver på støyfeltet er å ivareta Forsvarets ansvar som anleggseier for militære skytebaner og øvingsområder, samt militære flyplasser. Forsvarsbygg er dermed ansvarlig for kartlegging av støy og gjennomføring av støytiltak ved disse anleggene.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er fagdirektorat under Olje- og energidepartementet, med ansvar for å forvaltning av vann- og energiressurser. NVE behandler konsesjonssøknader etter energiloven, blant annet for vindmølleparker og større kraftledninger. Støy blir vurdert som en del av konsesjonsbehandlingen.

Helsedirektoratet
Helsedirektoratet er et forvaltnings- og kompetanseorgan som skal bidra til å gjennomføre og iverksette nasjonal politikk i helse- og sosialsektoren. Direktoratet har blant annet ansvar for veiledningen til forskrift om miljørettet helsevern.