Vegtrafikk er den dominerande støykjelda i Noreg. Foto: Kjersti Dørumsgard Moxness, Miljødirektoratet

Støy

Målet til miljøvernstyresmaktene er at støyproblem skal førebyggjast og reduserast slik at omsynet til menneska si helse og trivsel blir ivareteken. Støy er forureining etter forureiningslova. I 2007 blei det fastsett eit nytt nasjonalt støymål. Det målet er todelt: 1) Støyplaga skal reduserast med 10 prosent innan 2020 i forhold til 1999. 2) Talet på personar utsett for over 38 dB innandørs støynivå skal reduserast med 30 prosent innan 2020 i forhold til 2005. Det fyrste målet er retta mot den generelle støyplaga i Noreg, mens det andre målet er retta mot dei som er utsette for dei høgste støynivåa.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy