OSPAR

OSPAR-konvensjonen er en juridisk bindende avtale som regulerer internasjonalt samarbeid om beskyttelse av det marine miljøet i det nordøstlige atlanterhavsområdet. Norge bidrar aktivt i internasjonalt samarbeid for å overvåke og forbedre miljøsituasjonen i våre nære havområder.

Konvensjonen ble ferdigforhandlet i 1992 og arbeidet ledes av OSPAR Kommisjonen, som består av representanter for de 15 medlemslandene samt EU-kommisjonen.

Konvensjonen fra 1992 kombinerer Oslo-konvensjonen fra 1972 om dumping i sjøen og Paris-konvensjonen fra 1974 om landbaserte kilder for marin forurensing.

Klima- og miljødepartementet er forvaltningsmyndighet for OSPAR i Norge og har ansvaret for vår oppfølging av OSPAR-kommisjonen.

Miljødirektoratet representerer Norge i flere komiteer og arbeidsgrupper, blant annet Offshore Industry Committee (OIC).

Dokumenter: