Miljøverdivurdering og sårbarhet – viktige grunnlagsdata

Miljødirektoratet har fokus på hvordan miljørisiko og miljøkonsekvens beregnes, og hvilke inngangsdata som benyttes i analysene. Blant annet er Miljødirektoratet en aktiv part inn i miljørisikoarbeidet tilknyttet forvaltningsplanene av de norske havområdene.

Gjennom direktoratets rolle som pådriver for en økobasert forvaltning, samt kartleggings- og overvåkingsprosjekter vi er involvert i, har Miljødirektoratet mye kunnskap om naturverdiene som inngår i miljørisikoanalyser. Eksempelvis mottar direktoratet kunnskap om dybde, bunnforhold, naturtyper og forurensning i norske havområder gjennom Mareano. Vi har fokus på truede arter og sårbare områder og –arter, og i 2008 fikk daværende Direktoratet for naturforvaltning (DN) i oppdrag fra Miljøverndepartementet (MD) å lede utviklingen av et system for miljøverdivurdering og sårbarhetskriterier for marine arter og leveområder. Det ble etablert en prosjektgruppe hvor sentrale forvaltningsorganer og forskningsinstitusjoner deltok, og arbeidet har resultert i kartdataverktøyet havmiljø.no. I tillegg står sjøfugl sentralt i Miljødirektoratets arbeid, da vi har forvaltningsansvaret for fugl etter viltloven og leder det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl.