Lunde er Norges tallrikeste sjøfugl. Mange bestander har imidlertid opplevd en kraftig bestandsnedgang på grunn av blant annet redusert næringstilgang og oljeforurensing. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Miljørisiko

Med olje- og gassutvinning samt skipstrafikk vil det alltid være knyttet en miljørisiko, eksempelvis gjennom faren for større og mindre uhellsutslipp av olje. Både livet i havet, sjøfugl og kystsonen i overgangen mellom sjø og land kan bli påvirket negativt av slike uhellsutslipp. Miljødirektoratet arbeider opp mot energiforvaltningen og oljesektoren, og er rådgiver for Miljøverndepartementet i saker som omhandler petroleumsaktivitet. Gjennom vår kravstilling og rådgivning jobber vi for å redusere miljøeffektene og miljørisikoen knyttet til petroleumsaktivitet, samt for å sikre miljøverdiene i havområdene mot å bli skadet eller ødelagt.