Kystvann i Norge skal i henhold til målene i vannforskriften ha god miljøtilstand innen 2021. For å se om vi når målet holder vi et øye med dyre- og plantelivet på sjøbunnen og måler nivåer av næringssalter på utvalgte stasjoner langs kysten. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Økosystemovervåking i kystvann (Økokyst)

Miljøtilstanden langs kysten overvåkes i overvåkningsprogrammet Økokyst.

Om programmet

Mål: Følge med på utvalgte komponenter i det marine økosystemet og hvordan dette påvirkes av tilførsler av næringssalter, organisk materiale og klimaendringer.
Vannforskriften med tilhørende veileder for klassifisering av miljøtilstand i vann er en premissleverandør for dette overvåkingsprogrammet.

Oppstart: 2013

Tildeling 2017: 21 millioner kroner.

Utføres av: Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Havforskningsinstituttet (IMR), Akvaplan-Niva og Rambøll.

Parametere: Hardbunnsundersøkelser (alger og dyr), bløtbunns undersøkelser (dyr), plante- og dyreplankton, næringssalter, oksygen, organisk karbon, karbon, siktedyp, temperatur og saltholdighet.

Frekvens: Prøvetaking, analyser og årsrapportering hvert år i alle delprogrammene. Det er rullerende prøvetaking av biologisk mangfold i de fleste tilfeller hvert tredje år.

Overvåkingsområde: Utvalgte stasjoner i Østfold, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag, Helgeland, Nordland, Troms, Finnmark.

Økosystemovervåking i kystvann (ØKOKYST) overvåker og kartlegger miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten. Overvåkingen innhenter kunnskap om utvalgte komponenter i det marine økosystemet, og skal fange opp uønskede påvirkninger av næringssalter og partikler på et tidlig stadium. Deler av ØKOKYST skal også fange opp klimaendringenes påvirkning på økosystemet. For å øke klimarelevansen til programmet er klimadelene av ØKOKYST samkjørt med Havforsuringsprogrammet.

Basisovervåking etter vannforskriften

ØKOKYST dekker inn deler av den nasjonale basisovervåkingen i henhold til vannforskriften og danner grunnlaget for utvikling av klassifiseringssystemet under vannforskriften.

Deler av ØKOKYST er en videreføring av de tidligere overvåkingsprogrammene: Kystovervåkingsprogrammet (KYO) (1990-2012) og Overvåking av sukkertare langs norskekysten (KYS) (2009-2012). ØKOKYST er utvidet etter den første programperioden (2013-2016) og har nå i ny programperiode (2017-2020) et større geografisk omfang og noen flere parametere med i programmet.

Hardbunn, bløtbunn og vannsøyle

Programmet omfatter undersøkelser av biologiske forhold; hardbunn, bløtbunn, pelagisk prøvetaking (plante- og dyreplankton) og kjemiske støtteparametere, næringssalter, oksygen, organisk og uorganisk karbon, siktedyp, temperatur og saltholdighet. Støtteparameterne overvåkes på et stasjonsnett knyttet til den biologiske overvåkningen.

Overvåkingen er rullerende i de enkelte delområder, det vil si at noen av de biologiske undersøkelsene ofte gjennomføres hvert tredje år.

Alle fylker med ytre kystlinje

ØKOKYST omfatter nå miljøovervåking i alle landets fylker som har ytre kystlinje gjennom delprogrammene: Skagerrak, Nordsjøen sør, Nordsjøen nord (I og II), Norskehavet sør (I og II), Norskehavet nord (I og II) Barentshavet og Klima (i forrige programperiode 2013-2016 het delprogrammene Skagerrak, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Helgeland, Nordland og Finnmark).

Dataene blir rapportert til vannmiljø og til internasjonale fora som ICES, EU og OSPAR.

 

Åpne interaktivt kart over stasjoner i overvåkingsprogrammet (ØKOKYST) i 2017 (Miljøstatus)