Prøvetaking av fisk. Foto: John Petter Reinertsen

Miljøgifter i kystområdene (MILKYS)

Hvor mye tungmetaller og organiske miljøgifter som finnes i marine dyr og hvordan påvirker dette livet langs kysten?

Om programmet

Mål: Følge med på miljøtilstand og effekter av miljøgifter i biota langs norskekysten

Oppstart: 1981

Tildeling 2016: 9 mill NOK

Utføres av: Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Parametere: Tungmetaller (arsen (As), bly (Pb), kadmium (Cd), krom (Cr), kobber (Cu), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni), sink (Zn), sølv (Ag)), kobolt (Co), tinn (Sn), organiske miljøgifter (PCB, TBT, Per- og polyfluorerte organiske forbindelser, bromerte/fosforylerte flammehemmere, klorerte parafiner, nonyl/oktylfenoler, bisfenol A, DDT og PAH), stabile isotoper av nitrogen og karbon.

Frekvens: Prøvetaking, analyser og rapportering hvert år

Overvåkingsområde: Langs hele norskekysten

Metoder: Analyser av miljøgifter i torsk, flatfisk, blåskjell, vann via passive prøvetakere og biologiske effekter.

Miljøgifter langs kysten (MILKYS) skal vurdere miljøtilstand og følge med på utvikling av miljøgiftnivåer over tid, langs hele norskekysten.

Programmet følger med på de mest miljøfarlige tungmetallene og organiske miljøgifter i marine organismer fra Oslofjorden til Varangerfjorden langs norskekysten.

Prøvene samles inn på de samme lokalitetene og analyseres for de samme miljøgiftene hvert år. Dette gir oss mulighet til å følge med på utbredelsen av miljøgiftene langs norskekysten over lange tidsperioder.

I tillegg undersøkes biologisk effekter på et utvalg av stasjonene. Biologisk effektovervåking er inkludert i programmet for å vurdere hvilken påvirkning miljøgifter har på organismer.

Et eksempel på en kjent biologisk effekt av miljøgiften TBT, er utvikling av maskuline karaktertrekk (imposex) hos purpursnegl.

Resultater fra programmet benyttes til internasjonale avtaler i regi av FN, EU og i OSPAR, men også til nasjonale og lokale utslippsregulerende tiltak.

Status

1. De siste tretti årene er det registrert lavere nivåer av miljøgifter i fisk og blåskjell i norske fjordområder. De siste resultatene fra miljøovervåkningen viser at nedgangen fortsetter, selv om noen områder fortsatt har for høye nivåer av enkelte miljøgifter.

2. Miljøovervåkning langs norskekysten viser at nasjonale og internasjonale forbud fører til lavere nivåer av miljøgifter. Blant annet har forbudet mot bruk av organiske tinnforbindelser (TBT) i bunnstoff på skip og båter en svært positiv effekt på miljøet.

3. Siden 2007 har det vært forbudt å bruke brannskum med PFOS i Norge. Fra 2010 ble miljøgiften strengt regulert globalt.

Programmet viser nå at PFOS-nivåene i torskelever har gått ned ved seks av totalt åtte stasjoner

4. Kvikksølvnivåene i torskefilet stiger flere steder i landet. Grunnen til denne økningen er foreløpig ukjent. Tilsvarende økninger er også identifisert i ferskvannsfisk.

5. Nye undersøkelser tyder på at større torsk kan være hovedforklaringen på økte kvikksølvnivåene. Det er kjent at kvikksølvnivåer øker med fiskelengde. Forskere har funnet ut at torsken som fanges og analyseres i programmet har blitt større og dermed inneholder mere kvikksølv.