Kartlegging av nye miljøskadelige stoffer

Hvilke nye kjemikalier kan være potensielt farlig for naturen?

Om programmet

Mål: Undersøke forekomsten av nye og potensielt miljøskadelige kjemikalier i norsk miljø

Oppstart: 2002

Tildeling 2016: 5,6 mill NOK

Utføres av: Programmet lyses ut hvert år. I 2016 ble programmet utført av NILU/NIVA og COWI

Parametere: Varierer fra år til år. Eksempler på stoffer som har vert inkludert: bromerte flammehemmere(PBDE, HBCDD, TBBPA), bisfenoler, nonyl- og oktylfenoler, klorerte parafiner, siloksaner, rottegifter, lusemidler og forbindelser i legemidler og kosmetikk

Frekvens: Prøvetaking, analyser og rapportering hvert år

Overvåkingsområde: Fastlandet og Arktis. Undersøkelsene varierer fra lokaliteter med lite forurensning til å konsentrere seg om forurensede lokaliteter og renseanlegg

Metoder: Varierer fra år til år

Kartlegging av nye miljøskadelige stoffer er et program som klarlegger forekomsten av nye og potensielt miljøskadelige stoffer i norsk miljø.

Miljødirektoratet velger ut hvilke nye miljøskadelige kjemikalier som skal undersøkes nærmere, etter innspill fra forskerne, norske institusjoner og andre lands miljømyndigheter.

Utvelgelsen av stoffer skjer ved å kombinere informasjon om stoffet som kjemiske egenskaper, brukstall, potensial for langtransport og manglende internasjonale reguleringer.

Deretter reiser forskerne ut for å ta miljøprøver, og prøvene analyseres med de beste teknikkene som finnes. Hvert år leter vi etter nye stoffer på nye lokaliteter.

Data fra programmet har blant annet vært viktige for:

  • at utslippene av den bromerte flammehemmeren PBDE til Mjøsa ble stanset i 2007
  • at utslippene av den bromerte flammehemmeren HBCDD fra en fabrikk ved Ålesund ble sterkt redusert i 2009
  • at en omfattende opprydding i bruken av perfluorerte organiske stoffer på brannøvingslokaliteter ble igangsatt
  • at en rekke stoffer er blitt regulert under det europeiske kjemikalieregelverket REACH
  • at Norge kunne fremme forslag om globalt forbud mot de bromerte flammehemmerne HBCDD og deca BDE
  • restriksjoner i bruken av rottegifter

Status

1. Høye verdier av rottegift i døde kongeørn og hubro gir grunn til bekymring. Miljødirektoratet begrenser bruken av stoffene

2. En ny studie viser at stoffgruppen fosfororganiske flammehemmere transporteres til havområdene rundt Svalbard og samles i fisk og fugler. Nivåene er til dels like høye som i Sør-Norge

3. To lusemidler fra lakseoppdrett er funnet i så høye konsentrasjoner i miljøet at det kan true krepsdyr som krabber og reker

4. Stoffgruppen bromerte flammehemmere har fått mye oppmerksomhet fordi noen av stoffene kan ha helse- og miljøskadelige effekter. Nye undersøkelser viser også at vi gjenfinner erstatningsstoffene til de mer tradisjonelle i miljøet i Arktis og i Norge

5. Siloksanene D5 og D6 hoper seg opp i næringskjeder i Mjøsa og Randsfjorden

6. Klorerte parafiner er funnet i høye nivåer i fugl, fisk og pattedyr rundt Svalbard. Konsentrasjonene ser også ut til å øke i næringskjeden

7. Stoffene som skal beskytte mot solstråler, ender opp i torsk i Oslofjorden

8. Det siste tiåret har Miljødirektoratet avdekket at miljøgifter fra kosmetikk sprer seg i norsk natur. Ny undersøkelse viser at et stoff som skulle erstatte de farlige miljøgiftene, også kan ha tvilsomme egenskaper

9. Ny rapport fra Miljødirektoratet viser at støv fra vanlige norske hjem inneholder en lang rekke miljøgifter

Siste publikasjoner: