Det finnes mye viktig informasjon å lese i fiskeskjell for et trenet øye. Foto: Arnstein Staverløkk, NINA

Overvåking av virkninger av akvakultur på vill anadrom laksefisk

Gjennom overvåking undersøkes innslaget av rømt oppdrettslaks i fangstene i sjø- og elvefisket etter laks. Innslaget av rømt oppdrettslags i elvene om høsten blir også undersøkt. Dette kan du lese mer om her.

FAKTA


Mål: Undersøke innslaget av rømt oppdrettslaks i fangstene i sjø- og elvefisket etter laks, samt undersøke innslaget av rømt oppdrettslaks i elvene om høsten

Oppstart: 1989

Utføres av:  Norsk institutt for naturforskning, Veterinærinstituttet og Rådgivende Biologer

Analyser og rapportering: Oversiktsdata rapporteres årlig i rapport fra Vitenskapsrådet for lakseforvaltning

Metoder:  Analyser av skjellprøver som blir samlet inn fra fiskerne i fiskesesongen. I tillegg samles prøver ved ekstraordinært fiske like før gyting om høsten

 

Status

  • Innslaget av rømt fisk i prøver tatt om høsten er høyere enn i prøvene som er samlet inn fra den ordinære fiskesesongen om sommeren.
  • Innslaget av rømt oppdrettslaks i laksebestandene var høyere på 1990-tallet enn på 2000-tallet, men nivåene for innslag av rømt oppdrettslaks i gytebestandene er fortsatt langt over bærekraftig nivå, og truer bestandenes genetiske mangfold.

Skjellprøver gir viktig informasjon

Overvåkingen av rømt oppdrettslaks har foregått siden 1989. Innsamlingen fra sportsfisket har de senere årene blitt utvidet i forbindelse med programmet for evaluering av nasjonale laksevassdrag og – fjorder. Resultatene viser at innslaget av rømt oppdrettslaks i fangstene fortsatt er høyt i en rekke vassdrag, og simuleringer og genetiske studier antyder at dette kan endre laksebestandenes genetiske sammensetning over tid.

Overvåkingen er viktig for å evaluere om tiltakene i oppdrettsnæringa for å redusere rømningstallene er tilstrekkelige, og for å kunne vurdere hvilke effekter rømt laks kan ha på de ville laksebestandene. Resultatene brukes også i årlige beregninger av innsig av villaks til Norge. Skjellprøvene fra villaks benyttes også til å vurdere endringer i alderssammensetning i bestandene samt til å beregne laksens tilvekst i havet. Skjellprøvene arkiveres, og vil være svært viktig materiale for å beskrive genetiske endringer i bestandene over tid.

Siste publikasjoner

Diserud, O.H., Fiske, P. & Hindar, K. 2012. Forslag til kategorisering av laksebestander som er påvirket av rømt oppdrettslaks. - NINA Rapport 782: 32 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Kilde: NINA

Anon. 2011 Status for norske laksebestander i 2011. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 3. Kilde: NINA

Diserud, O., Fiske, P., & Hindar, K. 2010. Regionvis påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander i Norge. NINA Rapport, 622: 1-40.

Relaterte lenker