Elvemusling har en viktig funksjon som vannrenser. Foto: B. M. Larsen, NINA

Overvåking av elvemusling

Overvåkingsprogrammet dokumenterer bestandstilstand og endringer i vassdragene. Overvåkingslokalitetene har stor geografisk spredning, og viser stor variasjon i utbredelse og tetthet av muslinger.

FAKTA

 

Mål: Dokumentere bestandstilstand og endringer i vassdragene

Oppstart: 2000

Tildeling 2012 (NOK): 350 000

Utføres av: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Analyser og rapportering: Rapporteres i årlige vassdragsvise rapporter

Basisundersøkelser i 16 vassdrag utgjør en referanse for overvåkingen. Lokalitetene undersøkes med 5-7 års intervall. Foreløpig er 14 av vassdragene reanalysert. De to siste lokalitetene ble ikke undersøkt ferdig etter planen i 2012 på grunn av vannføringsforholdene, og er dermed utsatt til 2013.

Metoder: Registrering av utbredelse, tetthet og rekruttering av elvemusling

Forekomst/tetthet av fisk

Registrering av muslinglarver på laks og ørret

Vannkvalitet


 

Status

  • Elvemusling finnes utbredt over hele landet, men bestandene er vesentlig tynnet ut mange steder og rekrutteringen er nedsatt eller fraværende i visse områder.
  • Elvemuslingen ble totalfredet mot fangst i 1993, og står oppført som «sårbar» på den norske rødlista.
  • Elvemuslingen har status som norsk ansvarsart, og er av DN foreslått som prioritert art etter den nye naturmangfoldloven.
  • Lokalitetene i overvåkingsprogrammet har stor geografisk spredning, og viser stor variasjon i utbredelse og tetthet av muslinger. Når 14 av 16 lokaliteter er undersøkt på nytt i 2005-2012 viser overvåkingen at tettheten er henholdsvis økende, stabil eller avtagende i sju, to og fem av lokalitetene sammenlignet med basisundersøkelsen i 2000-2005.
  • Klimatiske variasjoner med ekstreme episoder av lite vann (inntørking eller  innfrysing) på den ene siden og ekstreme flommer på den annen side synes å påvirke elvemusling i større grad enn tidligere.
  • Mindre enn halvparten av vassdragene har nå en antatt god rekruttering (funn av muslinger <20 mm). To populasjoner står i fare for å dø ut (alle muslinger >50 mm).

Hestadelva – et referansevassdrag for elvemusling

Hestadelva i Nordland er et relativt uberørt  ørret/sjøørretvassdrag, og et av de få vassdragene der det fortsatt er en meget god bestand av elvemusling. Hestadelva er derfor et viktig referansevassdrag for elvemusling i Norge. Vassdraget er også foreslått til et europeisk nettverk av overvåkingslokaliteter for elvemusling.

Overvåkingsresultatene fra 2011 viser at det bare var mindre endringer å spore i tetthet og fordeling av muslinger innad i vassdraget siden forrige undersøkelse i 2004. Andelen unge muslinger hadde økt noe, men dette kommer av tilfeldige svingninger mellom år og skyldes i liten grad endringer i oppvekstforholdene.

Siste publikasjoner:

Larsen, B.M. & Bjerland, J.M.. 2012. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2011: Hestadelva, Nordland. - NINA Rapport 871. 28 s.

http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2012/871.pdf

Kontakt:

Jarl Koksvik

Relaterte lenker