Ferskvann. Foto: Thomas C. Jensen

Nettverk for overvåking av biologisk mangfold i ferskvann

Gjennom nettverket analyseres relativt uberørte vassdrag over tid, for å gi en forståelse av variasjonene i det biologiske mangfoldet i vassdragene.

FAKTA


Mål: Analysere og forstå variasjonene i det biologiske mangfoldet over tid i relativt uberørte vassdrag

Oppstart: Atna: 1982, Vikedal: 1995 (enkelte elementer fra 1982-83)

Tildeling 2011: Kr 1.476.000

Utføres av: NINA (koordinator), NIVA, UniMiljø (UiB)

Analyser og rapportering: Sammendragsrapport publisert i 2010

Overvåkningsområder: Elve- og innsjølokaliteter i Atnavassdraget, Hedmark (innlandsvassdrag), og i Vikedalsvassdraget, Rogaland (kystvassdrag).

Metoder: Innsamling av biologiske prøver av påvekstalger, planteplankton, dyreplankton, bunndyr og fisk.

Registreringer av vannkjemi, hydrologi, sedimenttransport.

 

 

Status

  • Årlig innsamling gjennomføres
  • Rapportering og oppsummering av resultater med noen års mellomrom, siste gang rapportert i 2010 basert på data frem til 2008
  • Dataseriene utnyttes i annen FoU-sammenheng

To relativt urørte vassdrag

Dataseriene fra Atna og Vikedal skal gi oss en bedre forståelse av variasjonene i elve- og innsjøøkosystemene i to relativt urørte vassdrag i ulike regioner og under ulike klimatiske forhold i Norge. De gir mulighet til god faglig dokumentasjon av eventuelle framtidige endringer i vassdragenes biologiske mangfold, for eksempel i forhold til klimaendringer.

I begge vassdrag er det indikasjoner på høyere vanntemperaturer i løpet av registreringsperioden. Dataseriene fra disse vassdragene setter oss også bedre i stand til å skille naturlige variasjoner fra endringer forårsaket av menneskelige aktiviteter. Se egne faktaark om de to vassdragene.

Siste publikasjoner

Sandlund, O.T. (red.), Bongard, T., Brettum, P., Finstad, A.G., Fjellheim, A., Halvorsen, G.A., Halvorsen, G., Hesthagen, T., Hindar, A., Papinska, K., Saksgård, R., Schartau, A.K., Schneider, S., Skancke, L.B., Skjelbred, B. & Walseng, B. 2010. Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann – samlerapport 2010. Atna- og Vikedalsvassdragene - NINA Rapport 598. 146 s (NINA)

Helland, I.P., Finstad, A.G., Forseth, T.,  Hesthagen, T. & Ugedal, O. (2011). Ice-cover effects on competitive interactions between two fish species. Journal of Animal Ecology. Volume 80, Issue 3, pages 539–547. (WILEY)

Hesthagen, T., Austigard, A., & Holmedal, K. (2011). Diurnal and seasonal resource partitioning in young brown trout (Salmo trutta), arctic char (Salvelinus alpines) and Alpine bullhead (Cottus Poecilopus) in a subalpine lake in southeastern Norway. Boreal Environment Research. Volume 16. Pages 149-157

Fjellheim, A. and Halvorsen, G. A. 2011. Norway: Trends in recovery of benthic invertebrate communities. In: Skjelkvåle, B.L. and de Wit, H.A. (eds.) Trends in precipitation chemistry, surface water chemistry and aquatic biota in acidified areas in Europe and North America from 1990 to 2008. ICP Waters report 106/2011, NIVA, Oslo (in press).

Halvorsen, G. A. and Fjellheim, A. 2011. Natural recovery of the benthic invertebrate fauna in the river Vikedalselva from 1987 to 2008. In: Skjelkvåle, B.L. and de Wit, H.A. (eds.) Proceedings of the 27th meeting of the ICP Waters Programme Task Force in Sochi, Russia, October 2011 (in press).

 

 

Relaterte lenker