Edelkreps i Einavannet. Foto: B. Dervo

Nasjonal overvåking av edelkreps

Programmet overvåker tilstanden til et utvalg av de viktigste norske edelkrepsebestandene slik at større endringer i bestandsstatus kan avdekkes.

FAKTA


Prosjekttittel: Overvåke tilstanden til et utvalg av de viktigste norske edelkrepsebestandene slik at større endringer i bestandsstatus kan avdekkes.

Oppstart: 2000

Tildeling 2011: 125 000

Utføres av:  Norsk institutt for naturforskning

Rapportering: Oppdatering av overvåkingsrapport.

Overvåkningsområder: Overvåkingen er begrenset geografisk til edelkrepsens hovedutbredelsesområde (Hedmark, Oppland, Akershus, Østfold, Buskerud og Vestfold).

Metoder: Overvåkingen baserer seg på et fast nett av prøvefiskestasjoner der det innhentes individdata samt relative estimater på bestandstetthet ved bruk av teiner og dykking (K/TN=ant. kreps per teinenatt; K/TD= ant. kreps fanget per time dykk). 

Status

  • Totalt er det registrert 599 edelkrepslokaliteter i Norge i disse lokalitetene finnes det fortsatt edelkreps i 376 lokaliteter. Disse er fordelt på 75 kommuner i 10 fylker.
  • Av bestander med opplysninger om endringer, eventuelt ikke-endringer, i løpet av de siste 35-40 år, er ca 70 % av bestandene redusert eller blitt borte.
  • Krepsepest har nær utryddet edelkreps i Glomma sør for Kirkenær, Haldenvassdraget sør for Ørje, Store Le og Buåavassdraget.
  • Krepsepestbærende signalkreps har etablert seg i Øymarksjøen i Haldenvassdraget og i Skittenholvatnet i Hemne kommune.
  • I 2010 ble det oppdaget krepsepest i Buåa (Eidskog, Hedmark). Overvåkingsprogrammet avdekket i 2010 at edelkreps er utryddet på kjent krepseførende strekning. I enkelte lokaliteter er det fortsatt behov for kalking for å sikre overlevelse og øke produksjonen av edelkreps.
  • Det er fortsatt flere lokaliteter (særlig i Oppland og Buskerud) som har gode høstbare bestander av edelkreps.
  • Undersøkelsene i Næra (Hedmark) i 2011 viste at edelkrepsen, 23 år etter utsetting, har etablert en god bestand i deler av innsjøen.

Overvåking av Edelkreps - en sterkt truet art

Overvåkingsprogrammet følger utviklingen i 28 lokaliteter (åtte er slått ut av krepsepest) som varierer med tanke på vannkjemi, beskatningstrykk og etableringstidspunkt for bestand. Overvåkingen har bidratt med verdifull informasjon i forhold til utviklingen i nyetablerte og reetablerte bestander (etter krepsepestutbrudd), kalkede lokaliteter, og i lokaliteter hvor det er gjennomført tiltak for å øke produksjonen av kreps (f.eks. steinutlegging). Resultatene fra overvåkingsprogrammet vil bli brukt til å justere kalkingsmengde i enkelte forsuringsutsatte lokaliteter. Videre følger overvåkingsprogrammet utviklingen til flere bestander som ligger i nærhet til krepsepestrammede lokaliteter. Spredning av fremmede, krepsepestbærende ferskvannskrepsearter og krepsepest er uten sammenligning den største trusselen mot den norske edelkrepsen og hovedårsaken til at edelkreps har status som sterkt truet på Rødlista.

Siste publikasjoner

Johnsen, S. I. 2010. Nasjonal overvåking av edelkreps - presentasjon av overvåkingsdata og bestandsstatus - NINA Rapport 492. 94 s. + vedlegg

Relaterte lenker