Hoppende laks i elv. Foto: Børre Dervo

Laks - overvåking av bestandsutvikling

I overvåkingen av laks undersøkes bestandssammensetningen og endringer i bestandsstørrelsen og alderssammenhengen i bestandene nærmere. På denne siden kan du lese mer om dette.

FAKTA


Mål: Undersøke bestandssammensetningen hos laks, og studere endringer i bestandsstørrelse og alderssammenheng i bestandene.

Oppstart: 1989

Utføres av:  Norsk institutt for naturforskning, Havforskningsinstituttet, Rådgivende Biologer og Veterinærinstituttet

Analyser og rapportering:Årlige rapporter fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning

Metoder:  Simuleringer av laksebestandens størrelse. Gytebestandene estimeres for vassdragene og sammenliknes med gytebestandsmålene.

Overlevelse i sjøen for laks, sjøaure og sjørøye beregnes fra merking-gjenfangst.

 

Status

  • Antall laks som kommer tilbake fra oppholdet i havet (innsiget til Norge) har gått ned, og var på et historisk lavmål i 2009. Dette gjelder spesielt for smålaks (som har vært ett år i havet) som er viktig for gytebestandene i små vassdrag. I 2010 økte innsiget av smålaks igjen.
  • Utviklingen har sammenheng med både storskala endringer i havet og lokale/regionale påvirkningsfaktorer. Utviklingen er særlig dårlig i deler av Vestlandet.
  • Beskatningen er fortsatt for høy på mange bestander, og særlig på smålaks i mindre elver.
  • Sjøaurebestandene har gått betydelig tilbake på Vestlandet og i Midt-Norge, mens situasjonen er bedre i nord og i sør.

Overvåking av laksebestandene

Fangststatistikken er fundamentet for å vurdere utviklingen i bestandene. Alle som fisker etter anadrom laksefisk i Norge skal sende inn skriftlig fangstoppgave til bruk for offentlig statistikk.

I flere andre vassdrag samler et utvalg fiskere skjellprøver fra fangsten. Skjellprøvene brukes både for å avgjøre innslag av rømt oppdrettsfisk (se eget ark) og for å analysere aldersstruktur i bestanden. De omfattende data og analysene danner grunnlaget for råd om beskatning og andre forvaltningstiltak.

Siste publikasjoner

Anon. 2011 Status for norske laksebestander i 2011. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 3. Kilde: NINA

Anon. 2011. Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse og beskatningsråd for de enkelte bestandene. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, nr 3b Kilde: NINA

Finstad, B., Ulvan, E. M., Jonsson, B., Ugedal, O., Thorstad, E.B., Hvidsten, N.A., Hindar, K., Karlsson, S., Uglem, I. & Økland, F. 2011. Forslag til overvåkingssystem for sjøørret. - NINA Rapport 689: 53 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.

Direktoratet for naturforvaltning 2009. Bestandsutvikling hos sjøørret og forslag til forvaltningstiltak. Notat 2009-1: 1-28.

 

 

Relaterte lenker