Altaelva har vært overvåket som en del av NINAs elveserie siden 1980. Vannkvaliteten i Altaelva er svært god for vannlevende planter og dyr som lever i elva. Foto: Randi Saksgård, NINA

Elveserien – vannkjemisk overvåking av norske vassdrag

Gjennom Elveserien registreres nivåer og eventuelle kjemiske endringer i norske vassdrag med fokus på effekter av langtransporterte forurensninger og klimaendringer.

FAKTA


Mål: Registrere nivåer og eventuelle kjemiske endringer i norske vassdrag med fokus på effekter av langtransporterte forurensninger og klimaendringer. Resultatene brukes som underlag for å forstå de biologiske responsene (andre prosjekter).

Oppstart: 1965

Tildeling 2011: 250 000

Utføres av:  Norsk institutt for naturforskning

Analyser og rapportering: Årlig rapportering i NINAs rapportserie

Metoder: De kjemiske forholdene i vassdragene overvåkes ved måling av kjemiske hovedkomponenter i vann. Utvalget av vannkjemiske parametre inkluderer forsuringsrelaterte parametre, som pH, alkalitet, ANC og aluminium, men også parametre som sier noe generelt om vannkvaliteten, som næringssalter, vannfarge og TOC.

 

Status

  • De fleste elvene tilfredsstiller kravene til god økologisk tilstand, både når det gjelder vannkjemiske forsuringsparametre og næringssalter. Unntaket er de forsurete elvene i Sør-Norge
  • Forsuringssitusjonen i vassdragene i Sør-Norge har vist en klar forbedring siden midten av 1990-tallet, med økning i syrenøytraliserende kapasitet (ANC) og pH og nedgang i giftig aluminium. Disse parametrene viser også en positiv utvikling i deler av landet som har vært lite truet av forsuring.
  • I enkelte av de forsurede vassdragene, som Otra, Store Ula og Haugsdalselva, er det en reduksjon i innholdet av kalsium. Dette kan forsinke den positive vannkjemiske utviklingen.

God vannkvalitet i mange vassdrag

Opprinnelig omfattet Elveserien forsurede elver i Sør-Norge. På 1980-tallet ble Elveserien utvidet med elver fra hele landet. Overvåkingen gir informasjon om langtidstrender i vannkvaliteten og inkluderer ulike elvetyper både når det gjelder vannkjemi, størrelse og klima.

Store Ula i Rondane, Sørlandsvassdragene Otra og Åna samt Haugsdalselva på Vestlandet er fremdeles sure, til tross for en positiv utvikling siden midten av 1990-tallet. Overvåkingen viser at vannkvaliteten kan utgjøre en betydelig stressfaktor for fisk og andre ferskvannsorganismer i disse vassdragene.

Med unntak av Imsa på Vestlandet, som har et litt høyt innhold av nitrogen, er innholdet av næringssalter lavt i alle vassdragene. De fleste elvene har tilfredsstillende vannkvalitet for overlevelse og reproduksjon av vannlevende organismer.

Siste publikasjoner

Saksgård, R. & Schartau, A.K. 2011. Kjemisk overvåking av norske vassdrag. Elveserien 2010. – NINA Rapport 748, 74 s. Kilde: NINA

 

 

Relaterte lenker