Miljøovervåking på norsk sokkel

Operatørselskapene er pålagt å overvåke vannmassene og sjøbunnen, både sedimenter, bløt - og hardbunnsfauna, slik at vi kan kartlegge forurensning fra olje- og gassvirksomheten. Overvåkingen skal vise trender i påvirkningsbildet, prøve å gi prognoser for forventet utvikling, og være tilpasset risikoen for forurensning.

Miljøovervåkingen av sjøbunnen (bunnhabitater) har pågått siden tidlig på 1970-tallet i tilknytning til de enkelte offshorefeltene. I 1996 ble sokkelen delt inn i 11 regioner for overvåking av sjøbunnen. Undersøkelsene i den enkelte region gjennomføres hvert tredje år, og alternerer mellom regionene. Omfanget av overvåkingen relateres til offshoreaktiviteten i de enkelte regionene.

For å se på effekter av utslippene for organismer som lever i vannet, overvåkes også fisk og utplasserte blåskjell i bur i tilknytning til installasjonene. Dette gjøres årlig oftest på et utvalgt felt. I tillegg overvåkes  tilstanden for villfisk hvert tredje år over flere regioner. Metodene for effektovervåking av vannsøylen er fortsatt under utvikling.

Krav til overvåkingen

Bunnhabitatovervåkingen består i å ta prøver av sjøbunnen, analysere sedimentet for tungmetaller og oljeforbindelser, samt å se på biodiversiteten i bløtbunnsfaunasamfunnet. Undersøkelser av hardbunnsfauna er i oppstartfasen og alle undersøkelsene skal utføres etter standardiserte metoder (nasjonale og/eller internasjonale). Data fra overvåkingen brukes også i forbindelse med rapportering til OSPAR (Oslo-Pariskonvensjonen). Alle resultatene fra overvåkingen er lagret og tilgjengelig i MOD-databasen (krever pålogging).

Vannsøyleovervåkingen består av prøvetaking av marine organismer som beskrevet over.

Miljøovervåkingen er et krav fra Miljødirektoratet, og er nedfelt i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften). Dette er en del av forskrifter om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

Veilederen "Miljøovervåking av petroleumsaktiviteten på norsk kontinentalsokkel" foreligger som en egen veileder fra Miljødirektoratet på engelsk og på norsk og er tilgjengelig fra høyremenyen på denne siden.

Uavhengig ekspertgruppe

Rapportene fra overvåkningen blir evaluert av en uavhengig ekspertgruppe, utnevnt av Miljødirektoratet. Ekspertgruppens evaluering er offentlig, og kan bestilles ved henvendelse til post@miljodir.no. 

Tema

Relaterte lenker