Kartlegging av naturtyper

En naturtype er et ensartet område i naturen som omfatter plante- og dyreliv og miljøfaktorer, som fuktighet, berggrunn og næringstilgang. Noen naturtyper kan inneholde blant annet truede arter og vegetasjonstyper, spesielt artsrike områder eller andre spesielle naturforhold. Vi kartlegger spesielt verdifulle naturtyper for at det skal kunne tas spesielt hensyn til dem i arealforvaltningen.

Natur i Norge (NiN) er et system som beskriver og typeinndeler norsk natur. Systemet er under utvikling av norske fageksperter på oppdrag fra Artsdatabanken og skal på sikt omfatte natur i alle økosystem.

I 2015 startet et arbeid med å endre metodikk for kartleggingen. Naturtyper på land og i ferskvann kartlegges etter NiN versjon 2.0. I tillegg vil noe kartlegging fortsatt foregå etter DN håndbok 13 inntil ny kartleggingsmetodikk basert på NiN er ferdigutviklet.

Naturtyper på kysten og i havområdene kartlegges etter DN-håndbok 19 om marin kartlegging.

Relaterte lenker