Sommerfuglfaunaen kartlegges på en gammel ugjødsla slåtteng ved fangst med hov. Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no

Kartlegging av natur

Miljødirektoratet kartlegger natur for å få kunnskap om arter og naturtyper og overvåker utviklingen ved å gjenta innsamlingene. Vi er avhengige av at arealer og naturressurser brukes på en best mulig måte for å opprettholde viktig samfunnsaktivitet og næringsliv. Slike aktiviteter skal ikke true livsbetingelsene for arter eller ødelegge viktige naturområder. Miljødirektoratet arbeider med å kartlegge hvilke naturtyper og arter som det må tas spesielt hensyn til i arealforvaltningen.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

    Tema