Vindkraftannlegg. Foto: Mari Lise Sjong

Utviklingen av inngrepsfrie naturområder

INON-kartleggingen gir en oversikt over status og utvikling av inngrepsfrie områder fra 1988 og frem til og med 2012. Kartleggingen viser at presset på norsk natur har økt. Områdene som er fri for inngrep, eller ligger i nærheten av slike områder, har blitt stadig redusert.

888  kvadratkilometer inngrepsfri natur gikk tapt i perioden 2008 – 2012. Dette er en svak økning  i forhold til forrige periode (2003-2007).

Det er Sør-Trøndelag, Sogn og Fjordane og Nordland som har mistet mest inngrepsfri natur i siste periode (2008-2012).

Figur som viser bortfall av inngrepsfri natur siste 15 år

Jord- og skogbruk og energisektoren har bidratt mest

Kartleggingen for perioden 2008 – 2012 viser at veier i jord- og skogbruket  var ansvarlig for størstedelen av det totale bortfallet av inngrepsfrie naturområder med drøyt 60 prosent. Inngrep knyttet til kraftlinjer og vind- og vannkraftutbygging utgjorde til sammen ca. 26 prosent av bortfallet, mens reiseliv, turisme og rekreasjon stod for knapt 6 prosent av bortfallet på 888 kvadratkilometer.

Utvikling gjennom 112 år i villmarkspregede områder

Kartfesting av villmarkspregede områder er blitt foretatt i et lengre tidsperspektiv. Kartene nedenfor viser utviklingen i villmarkspregede områder (områder som ligger 5 km eller mer fra tyngre, tekniske inngrep). Kartene, som illustrerer villmarkspregede områder i 1900, 1940, 1988 og i 2013, viser at de ”grønne” områdene minket fra ca. 48 til ca. 11,6 prosent av landarealet.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy