Kraftlinje i fjellet. Foto: Tore Høyland

Inngrepsfrie naturområder i Norge

Inngrepsfri natur er en arealbruksindikator som viser utviklingstrekk og status for større sammenhengende naturområder med et urørt preg i Norge. Inngrepsfrie områder er definert som områder som ligger en kilometer eller mer (i luftlinje) unna tyngre tekniske inngrep. Naturområder uten tyngre tekniske inngrep representerer ulike miljø- og opplevelsesverdier.
Inngrepsfrie naturområder (INON) skal fortsatt kartlegges og overvåkes.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Relaterte lenker