Petroleumsvirksomhet er en av de viktigste kildene til VOC. Foto: arbyreed, Flickr

Oljedamp (VOC)

Flyktige organiske forbindelser, eller volatile organic compounds (VOC), er en fellesbetegnelse på organiske forbindelser som på grunn av lavt kokepunkt, lett går over i gassfase. Gruppen består blant annet av klorerte løsemidler som har svært uheldige egenskaper for helse og miljø. Ved reaksjon mellom flyktige organiske forbindelser og nitrogenoksider dannes det bakkenært ozon, som kan skade helse, vegetasjon og materialer. Mange av stoffene er nå strengt regulert. De viktigste kildene til utslipp av VOC er veitrafikk og petroleumsvirksomhet.

Tjenester og verktøy