For høye konsentrasjoner av svevestøv og NO2 kan være helseskadelig for alle mennesker, men barn, eldre og folk med luftveisproblemer er spesielt sårbare. Foto: Linn Bryhn Jacobsen/ Miljødirektoratet

Lokal luftforurensning

Norges nasjonale mål er å redusere lokal luftforurensning slik at helsa vår ikke skades. I tillegg til de nasjonale målene for ulike forurensende stoffer i utendørsluft, har myndighetene satt minimumskrav til kvaliteten på utendørs luft for å fremme menneskers helse, men disse minimumskravene, eller grenseverdiene (forurensningsforskriften kapittel 7), overskrides jevnlig i flere norske byer.

På nettstedet Luftkvalitet i Norge (luftkvalitet.miljostatus.no) blir du varslet av lokal luftkvalitet for hele Norge akkurat nå, resten av dagen og i morgen. I tillegg finner du informasjon om lokal luftkvalitet.

Relaterte lenker