Langtransportert luftforurensning skyldes utslipp i andre land. Foto: John Petter Reinertsen

Langtransportert luftforurensning

Langtransportert luftforurensning er forurensning som skyldes utslipp fra andre land som er transportert via atmosfæren, det vil si gjennom luft. Målet for langtransportert luftforurensning er at utslippene av svoveldioksid, nitrogenoksider, flyktige organiske forbindelser og ammoniakk skal reduseres i Norge og Europa. Påvirkningen av naturen skal holdes innenfor naturens tålegrense, og helse og miljø skal ikke skades.

På nettstedet Luftkvalitet i Norge (luftkvalitet.miljostatus.no) blir du varslet av lokal luftkvalitet for hele Norge akkurat nå, resten av dagen og i morgen. I tillegg finner du informasjon om lokal luftkvalitet.