Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

For å ta vare på verdifulle kulturlandskap i jordbruket, har regjeringen utpekt 41 helhetlige landskap i Norge med store biologiske og kulturhistoriske verdier. Områdene følges opp med en særskilt forvaltning.

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er et samarbeid mellom landbruks-, natur- og kulturminneforvaltningen. I samarbeid med berørte grunneiere og drivere blir verdifulle arealer med gamle kulturmarker og  viktige kulturminner restaurert og skjøttet. Det blir laget skjøtselsplaner og inngått langsiktige avtaler mellom myndigheter og grunneiere.

Bakgrunn for prosjektet

13. juli 2006 ga Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Klima- og miljødepartementet (KLD) (den gang Miljøverndepartementet) fagetatene Landbruksdirektoratet (den gang Statens landbruksforvaltning), Miljødirektoratet (den gang Direktoratet for naturforvaltning) og Riksantikvaren et oppdrag basert på følgende miljømål fra LMDs St.prp. nr. 1 (2005-2006): "spesielt verdifulle kulturlandskap skal vere dokumenterte og fått ein særskilt forvaltning innan 2010."

Samtidig ble det vist til stortingsmeldingen Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, hvor det heter at "kulturlandskapet skal forvaltes slik at kulturhistoriske og estetiske verdier, biologisk mangfold og tilgjengelighet opprettholdes".

Organisering

Et nasjonalt sekretariat ledet av Landbruksdirektoratet, med Miljødirektoratet og Riksantikvaren, følger opp arbeidet med forvaltning av områdene i samarbeid med fylkene, som har ansvaret for praktiske tiltak. Prosjektet samfinansieres over jordbruksavtalen og KLD. Fra 2020 skal kommunene overta mange oppgaver i forvaltningen av områdene, bl. a. å fordele å fordele midler lokalt.

Oversikt utvalgte kulturlandskap

I 2009 og 2010 ble det utpekt 22 utvalgte kulturlandskap i jordbruket med store natur- og kulturminneverdier. I 2017 og 2018 ble ytterligere 19 områder valgt ut. Fram til 2020 vil ordningen bli utvidet til totalt 45 utvalgte kulturlandskap. 

  • Akershus, Øya - Nordre Eik
  • Aust-Agder, Furøya (Ny i 2018)
  • Aust-Agder, Rygnestad og Flateland
  • Buskerud, Steinssletta
  • Buskerud, Leveld (Ny i 2017)
  • Finnmark, Goarahat og Sandvikhalvøya
  • Hedmark, Helgøya (Ny 2018)
  • Hedmark, Vangrøftdalen - Kjurrudalen
  • Hordaland, Gjuvslandslia
  • Hordaland, Havrå (Ny i 2017)
  • Møre og Romsdal, Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal
  • Møre og Romsdal, Alnes på Godøya (Ny i 2017)
  • Møre og Romsdal , Norangsdalen (Ny i 2018)
  • Nordland, Engan/Ørnes og Kjelvik
  • Nordland, Blomsøy-Hestøy-Skålvær
  • Nordland, Engeløya (Ny i 2017)
  • Nordland, Røst (Ny i 2018)
  • Oppland, Nordherad
  • Oppland, Stølsvidda (Ny i 2018)
  • Oslo, Nordmarksplasser
  • Oslo, Sørkedalen med Bogstad gård (Ny i 2017)
  • Rogaland, Rennesøy
  • Rogaland, Suldal (Ny i 2018)
  • Sogn og Fjordane, Grinde - Engjasete
  • Sogn og Fjordane, Hoddevik - Liset
  • Sogn og Fjordane, Midtre Lærdal (Ny i 2018)
  • Sogn og Fjordane, Ormelid (Ny i 2017)
  • Telemark, Jomfruland og Stråholmen
  • Telemark, Hjartdal og Svartdal (Ny i 2017)
  • Troms, Skárfvággi/Skardalen
  • Troms, Skallan-Rå (Ny i 2017)
  • Trøndelag, Frostating (Ny i 2018)
  • Trøndelag, Klevgardan (Ny i 2018)
  • Trøndelag, Kvelia-Kvesjøen (Ny i 2017)
  • Trøndelag, Seterdalene i Budalen
  • Trøndelag, Skei og Skeisnesset
  • Trøndelag, Tarva
  • Vest-Agder, Vest-Lista
  • Vestfold, Skjærgården øst for Nøtterøy og Tjøme
  • Østfold, Bøensætre med plasser
  • Østfold, Værne kloster (Ny i 2017)

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker