Bakkesøte. Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no

Plattform for arbeidet med kulturlandskap

Å nå målene i vårt arbeid med kulturlandskap, er en dynamisk prosess, der strategi, veivalg og tiltak tas opp til vurdering med jevne mellomrom.

De negative trendene i kulturlandskapet har blitt tydeligere og truslene sterkere de seinere årene. Det er behov for en økt satsing for å få til en langsiktig og forutsigbar forvaltning.

Innhold og mål

Miljødirektoratets mål for dette arbeidet er nedfelt i en plattform, som skal ivareta biologisk mangfold og friluftsliv i kulturlandskapet.  

Bakgrunnen for dette arbeidet er det internasjonale målet om å stanse tapet av biologisk mangfold. Plattformen er knyttet til en mer overordnet landskapsstrategi og den europeiske landskapskonvensjonen, som danner grunnlaget for vårt arbeid med kulturlandskap.

Langsiktighet er et viktig element i arbeidet, og plattformen fokuserer derfor på behovet for økt målretting, samordning og helhetlig tilnærming.

Den inneholder videre mål, strategier, oppgaver og forslag til nye grep, samt bakgrunnsstoff. Plattformen omtaler for eksempel utviklingstrekk på området, virkemidler, aktiviteter i Miljødirektoratet og vurdering av målkonflikter.

Samarbeid med andre sektorer

Miljøvernmyndighetene har ansvaret for å drive skjøtsel av kulturlandskap i verneområdene, mens landbrukssektoren har det primære ansvaret utenfor områdene. Landbruksmyndighetene er dermed en viktig samarbeidspartner for oss. I plattformen blir det også foreslått at samarbeidet med reiselivsnæringen skal utvikles og det regionale arbeidet styrkes.

For å nå målet om å stoppe tapet av biologisk mangfold, foreslår plattformen følgende:

  • økt drift og skjøtsel av jordbrukets kulturlandskap med særlig verdifulle arealer, dvs. landskap med semi-naturlige naturtyper, herunder verneområder
  • en samlet, helhetlig, langsiktig og målrettet innsats (særlig i landbruks- og miljøsektoren)
  • dreiing av landbrukets virkemidler i retning av enda mer fokus på naturmangfold, basert på biologisk kompetanse
  • å fange opp arealer og landskap som er særlig viktige med tanke på naturmangfold, som faller utenfor landbrukets ordninger