Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap

Behovet for å samle eksisterende kunnskap om jordbrukets kulturlandskap var bakgrunnen for at miljøvernmyndighetene satte i gang en nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i årene 1991-1994. Dette var den første landsomfattende registreringen av kulturlandskap i Norge.

Kunnskapen om de biologiske verdiene var liten, lite var kartlagt, stedfestet og verdivurdert. Prosjektet var på denne måten en i milepæl i arbeidet med kulturlandskap, og den har dannet basis for mye i etterkant.  

Bakgrunn

Registreringen hadde en såkalt holistisk tilnærming, det vil si den bygget på et helhetlig syn, der både biologiske og kulturhistoriske verdier i landskapet skulle fanges opp. Større helhetlige områder, både sjeldne, mangfoldige og representative, inngikk.

Områdene skulle i størst mulig grad være store og sammenhengende slik at både den økologiske verdien og den historiske sammenhengen skulle favnes. Et av  tilleggskriteriene i verdivurderingen var verdien for friluftsliv. Få, eller ingen land, hadde gjort en tilsvarende registrering.

Nasjonal representativ liste og status

Totalt ble ca. 290 områder i Norge høyt prioritert. Vi la vekt på opprettholdelse av drift og skjøtsel, vesentlig gjennom landbrukets støtteordninger. Registreringen medførte stor aktivitet og mange prosjekter i ulik regi i etterkant.

112 områder danner en nasjonal representativ liste, basert på ”Landskapsregioner i Norge” (fra Norsk institutt for skog og landskap).

Rundt seks og tolv år etter registreringen var omlag 50 prosent og 30 prosent av de omlag 290 områdene ennå er i relativt god hevd, de resterende var preget av gjengroing og forfall og hadde stort behov for økt skjøtselsinnsats. Dette skyldes blant annet nedlegging av gårdsbruk og endring i drift, en prosess som har pågått seinere tiår.

Økt innsats ble gitt i 2009 da Utvalgte kulturlandskap i jordbruket ble igangsatt. 19 av de 20 områdene som inngår her er Nasjonalt verdifulle kulturlandskap.

En egen karttjeneste viser oversikt over både områdene i Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap og ulike naturtyper i kulturlandskapet fra andre kartlegginger.

Tjenester og verktøy