Statens naturoppsyns rolle og myndighet som tilsynsetat

Statens naturoppsyn skal ivareta at bestemmelsene i naturoppsynsloven blir fulgt.

Statens naturoppsyn (SNO) har oppsynsmyndighet i egen lov, lov av 21. juni 1996 nr. 38 om statlig naturoppsyn (naturoppsynsloven). Den overordnede rollen til SNO er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

SNO skal føre tilsyn og kontroll med at bestemmelsene i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, lakse- og innlandsfiskloven, markaloven, deler av forurensningsloven og småbåtlovens§ 40 blir overholdt.

Naturoppsynsloven gir SNO hjemmel, plikt og legitimitet til å gjennomføre kontroller. Når det kommer til hvor langt oppsynet kan gå i sitt kontrollarbeid, har loven selv en nærmere angivelse av naturoppsynets fullmakter og kontrollobjektets plikter. Fullmaktene etter særlovene – så som lakse- og innlandsfiskloven, viltloven (forskrifter) og naturmangfoldloven (§§ 63-65) kommer i tillegg til de generelle kontrollfullmaktene som følger av naturoppsynsloven.

Dersom oppsynet under kontroll og tilsynsarbeidet avdekker lovovertredelser, kan disse følges opp med administrative sanksjoner og/eller anmeldelse og trussel om straff.   

Kontroll med at lover og forskrifter blir overholdt skjer ofte i forbindelse med annet arbeid i felt, men også større eller mindre kontrollaksjoner blir planlagt på forhånd. Disse gjennomføres ofte i samarbeid med andre etater, slik som for eksempel politiet og Kystvakta. 

Naturoppsynet kan veilede og informere, og det kan foreta skjøtsel, tilrettelegging, registrering og dokumentasjon. Disse oppgavene inngår i det utvidede oppsynsbegrepet. I tillegg kan Miljøverndepartementet (MD) pålegge SNO andre oppgaver. Dette er blant annet gjort for rovdyrforvaltningen, hvor SNO utfører dokumentasjon av rovdyrskader, bestandskartlegging og felling.

Oppsynet har dessuten sett det som en viktig oppgave å veilede og informere om naturen og om regelverket som skal beskytte naturverdiene. 

SNO kan utøve oppsyn i hele landet, både på privat og offentlig grunn, samt i sjøområdene.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy