Miljødirektoratet fører tilsyn med at krav og regler blir etterlevd. Foto: John Petter Reinertsen

Årsrapporter tilsyn

Etter at de årlige tilsynene til Miljødirekoratet og Fylkesmannen er gjennomført, sammenstilles resultatene i en årsrapport. Rapporten oppsummerer de viktigste funnene og fungerer som et underlag for å diskutere konsekvenser og eventuell oppfølging. Årsapporten er en samlet framstilling av funn i de undersøkte virksomhetene.

Tema