Miljøgifter utgjer særleg ein trussel for artar høgt i næringskjeda, slik som isbjørn, polarmåke og spekkhoggarer. Foto: iStockphoto

Miljøgifter

Miljøgifter er kjemikaliar som er giftige, tungt nedbrytbare og blir konsentrert oppover i næringskjeda. Dei blir til dømes tatt opp i fisk og havnar med det i maten vi et. Mange av stoffa kan transporterast med luft- og havstraumar langt frå utslippskjeldene.

Blant de mest helse- og miljøfarlige stoffene har norske miljøvernmyndigheter prioritert ca. 33 stoffer eller stoffgrupper. Disse stoffene er plassert på prioritetslisten, som er miljømyndighetenes liste over prioriterte miljøgifter. Det er en nasjonal målsetning at utslipp av prioriterte stoffer skal stanses eller reduseres vesentlig innen 2020. En oversikt over status for utslippsmengder fins på Miljøstatus.no.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Relaterte lenker