Produktforskriften

Produktforskriften er en samleforskrift som gjennomfører flere regelverk som hovedsakelig gjelder begrensninger av stoffer. Forskriften inneholder blant annet EU-regelverk om vaskemidler, elektriske og elektroniske produkter (RoHS), ozonreduserende stoffer, persistente organiske miljøgifter (POPs) og flyktige organiske forbindelser (VOC). I tillegg inneholder forskriften særnorske begrensninger av blant annet kvikksølv, blyhagl og noen miljøgifter i tekstiler. Annet regelverk som begrenser bruk av stoffer i produkter er REACH (vedlegg XVII) og leketøyforskriften

Tjenester og verktøy

Pågående høringer

    Tema

    Relaterte lenker