Evaluering

Etter at industrien har registrert et stoff kan det bli gjenstand for evaluering under REACH. Både det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) og de nasjonale kjemikaliemyndighetene har ansvar for å evaluere registreringsdokumentene.

Evaluering - tre prosesser

* Vurdering av kvaliteten av registreringsdokumentene fra industrien (fullstendighetssjekk/compliance check)

* Vurdering av forslag fra industrien om å utføre nye tester på virveldyr

* Stoffevaluering av stoffer på Community Rolling Action Plan (CoRAP) for å avklare om et gitt stoff representerer en risiko for helse og/eller miljø

Fullstendighetssjekk – ECHAs ansvar

Ved fullstendighetssjekk/compliance check skal det vurderes om dataene virksomhetene har levert inn ved registrering av et stoff innfrir kravene i REACH. Minst 5 % av alle registreringer skal gjennom denne kvalitetskontrollen. Registranten kan bli pålagt å sende inn mer informasjon for å oppfylle kravene.

Vurdering av testforslag – ECHAs ansvar

I REACH er det krav om at antall tester på virveldyr skal begrenses så mye som mulig. Utføring av nye tester på virveldyr skal være registrantens siste utvei for å fremskaffe manglende informasjon om et stoff for å kunne innfri kravene i REACH. Industrien kan ikke igangsette slike tester før ECHA har vurdert og akseptert/endret forslag til teststrategi for stoffet.

Stoffevaluering og CoRAP – nasjonale kjemikaliemyndigheters ansvar

Stoffer som prioriteres for stoffevaluering er registrerte stoffer som man mistenker kan representere en helse- og/eller miljørisiko. Ved stoffevaluering kan ytterligere informasjon og nye tester kreves fra registrantene for å avklare om stoffene utgjør en risiko. En viktig forskjell fra ECHAs fullstendighetssjekk er at man i stoffevaluering kan kreve data som går utover kravene i REACH.

CoRAP
Stoffene føres opp på Community Rolling Action Plan (CoRAP) - en 3-årig plan (liste) som oppdateres hvert år (i mars). Stoffer til CoRAP velges ut basert på visse kriterier (omfatter iboende egenskaper, eksponering og tonnasje). Nasjonale kjemikaliemyndigheter kan også foreslå egne nasjonalt prioriterte stoffer.

1 års evaluering
Fra evalueringen av et stoff begynner, har den nasjonale kjemikaliemyndigheten som er gitt ansvaret, 12 mndr til å vurdere om det må kreves mer informasjon fra registrantene for å kunne avklare den mulige risikoen eller om det er tilstrekkelig informasjon tilgjengelig til å kunne konkludere.

Behov for mer data
Ved behov for ytterligere informasjon, lages et forslag til vedtak som både registrantene, de andre EU/EØS-landene og ECHA kan kommentere. Denne prosessen og tidsfrister er nedfelt i REACH.

Videre regulering
Dersom resultatet av evalueringen til slutt er at mistanken om mulig helse-/miljørisiko bekreftes, er det aktuelt å foreslå videre regulering av stoffet. Dette kan omfatte for eksempel utarbeiding av forslag til harmonisert klassifisering og merking, forslag til oppføring på kandidatlista i REACH eller forslag til begrensning eller forbud mot bruk av stoffet. Det vil normalt være den nasjonale kjemikaliemyndigheten som hadde ansvar for stoffevalueringen som jobber videre med aktuelle risikoreduserende tiltak.

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker