Unntak

Bedriftene må selv vurdere om hvert enkelt stoff de bruker er omfattet av REACH eller ikke. REACH inneholder en rekke unntak.

Følgende stoffer har generelt unntak fra hele forordningen:

 • Radioaktive stoffer som faller inn under Rådsdirektiv 96/29/Euratom
 • Stoffer (stoffer, innholdsstoffer i kjemiske stoffblandinger eller produkter) som er underlagt tollmyndighetenes tilsyn eller i transitt. Dette forutsatt at det ikke forekommer behandling eller bearbeiding av stoffet
 • Avfall som definert i avfallsdirektivet (2006/12/EF)
 • Transport av farlige stoffer og stoffblandinger
 • Stoffer som EØS-landene velger å unnta når det er nødvendig på grunn av forsvarsinteresser
 • Ikke-isolert mellomprodukt

Følgende stoffer er unntatt registrering (avdeling II), men ikke andre plikter:

 • Stoffer produsert/importert i mengder under 1 tonn pr. år pr. framstiller/produsent/importør
  Stoffer i mindre mengder enn 1 tonn pr. år er ikke unntatt andre plikter som for eksempel godkjenning, begrensninger, krav om klassifisering og merking, og utarbeidelse av sikkerhetsdatablad

Følgende stoffer er unntatt fra registrering (avdeling II) samt bestemmelsene om nedstrømsbrukeres plikter (avdeling V), vurdering (avdeling VI) og godkjenning (avdeling VII):

 • Human- og veterinærmedisinske legemidler som omfattes av EUs forordning nr. 726/2004, direktiv 2001/82/EF eller direktiv 2001/83/EF
 • Matvarer og fôr som er i overensstemmelse med EUs forordning nr. 178/2002, herunder bruk som tilsetningsstoff og smakstilsetning i matvarer eller som tilsetningsstoff i fôr

Følgende stoffer er unntatt fra registrering (avdeling II) samt bestemmelsene om nedstrømsbrukernes plikter (avdeling V) og vurdering (avdeling VI):

 • Stoffer som står oppført i forordningens vedlegg IV (Unntak fra registreringsplikten). Stoffene er unntatt siden det foreligger tilstrekkelige opplysninger om disse stoffene til at de kan ansees å utgjøre en minimal risiko ut fra sine iboende egenskaper. (Vedlegg IV er nå revidert)
 • Stoffer som er omfattet av forordningens vedlegg V (Unntak fra registreringsplikten). Stoffene er unntatt siden registreringen anses som uhensiktsmessig eller unødvendig for disse stoffene, og det å unnta dem ikke er til hinder for å oppnå målene i REACH. (Vedlegg V er nå revidert)
 • Re-importerte stoffer som allerede er registrert. Stoffer som er registrert, deretter eksportert for så å bli re-importert inn i EØS-området unntas under gitte betingelser
 • Stoffer som gjenvinnes fra avfall dersom stoffene er de samme som ble registrert og under visse vilkår/betingelser

Følgende stoffer er unntatt fra registrering (avdeling II) og vurdering (avdeling VI):

 • Polymerer er unntatt fra registrering og vurdering, men ikke fra godkjenningsordningen og begrensninger. Monomerene  som polymeren består av skal imidlertid registreres hvis de inngår i en polymer i mengde større eller lik 2 vektprosent og hvis den samlede mengden er større eller lik 1 tonn/år/framstiller eller importør. Framstiller av polymerer skal derfor registrere monomerene som ikke allerede er blitt registrert av en aktør høyere opp i forsyningskjeden.

Følgende typer bruk av stoffer anses for å være registrert:

 • Aktive stoffer og hjelpestoffer framstilt eller importert utelukkende for bruk i plantevernmidler, dersom de er oppført i et av vedleggene til plantevernmiddelregelverket. Hvis stoffene brukes på andre måter, er de omfattet av kravene i REACH.
 • Aktive stoffer framstilt eller importert utelukkende for bruk i biocider, dersom stoffet er oppført i vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EC. Hvis stoffene brukes på andre måter, er de omfattet av kravene i REACH.
 • Nye stoffer som allerede er forhåndsmeldt i henhold til forskrift om forhåndsmelding av nye kjemiske stoffer (7. endring av direktiv 67/548/EØF) anses som registrert. ECHA skal tildele hvert stoff et registreringsnummer innen 1. desember 2008. Dersom det forhåndsmeldte stoffet når et høyere mengdenivå i ettertid, skal den tilleggsinformasjonen som kreves ved det nye mengdenivå sendes inn. Det samme skal opplysningene som kreves for alle lavere mengdenivåer, hvis dette ikke allerede er skjedd.

Isolerte mellomprodukter er unntatt de vanlige kravene til registrering

Et mellomprodukt er et stoff som framstilles for og forbrukes i eller brukes til kjemisk bearbeiding for å omdannes til et annet stoff.

Mellomprodukter inndeles i tre grupper. Den første gruppen 1) ikke-isolerte mellomprodukter (se fotnote 1) er helt unntatt fra REACH , mens de to andre typene mellomprodukter 2) isolerte mellomprodukter som blir på produksjonsstedet og 3) isolerte mellomprodukter som transporteres, er unntatt vanlig registrering i REACH. Kravene til informasjon ved registrering av mellomprodukter er noe redusert i forhold til kravene ved normal registrering.

Følgende stoffer er unntatt fra de generelle pliktene ved registrering (avdeling II), men  stoffet skal meldes til Kjemikaliebyrået 

 • Stoffer som utelukkende brukes til produkt- og prosessorientert forskning og utvikling (PPORD-stoffer).

Det innvilges 5 års unntak fra registreringsplikten for stoffer som skal benyttes i produkt- og prosessorientert forskning og utvikling (PPORD link til ordlisten). Stoffet skal da meldes til ECHA. Dette gjøres ved å sende inn informasjon om framstiller/importør, stoffets identitet, klassifisering, estimert mengde og liste over mottakerne av stoffet. ECHA kan forlenge unntaket fra registreringsplikten med ytterligere 5 år. For stoffer som kun brukes til utvikling av medisinske- eller veterinærmedisinske produkter, eller stoffer som ikke markedsføres, kan ECHA gi unntak i inntil 10 år etter de fem første årene. Det må dokumenteres at dette er nødvendig for forsknings- og utviklingsprogrammet.

Begrensninger i vedlegg XVII i REACH skal ikke gjelde for bruk til vitenskapelig forskning og utvikling. For bruk av stoffer til produkt- og prosessorientert forskning og utvikling, kan det spesifiseres under begrensninger at slik bruk ikke er omfattet. Maksimal mengde som unntas skal oppgis.

Det skal betales gebyrer for søknader om unntak for PPORD. Gebyrene er fastsatt i en egen forordning 

For følgende bruksområder skal stoffene registreres, men rapport om kjemikaliesikkerhet behøver ikke omfatte risikovurderinger for menneskers helse:

 • Stoffer i matvareemballasje omfattet av forordningen 1935/2004
 • Stoffer i kosmetiske produkter omfattet av direktiv 76/768/EØF.

Rapport om kjemikaliesikkerhet (CSR) for stoffer i kosmetikk og matvareemballasje behøver ikke omfatte vurdering av risiko for human helse.

Dersom et stoff er omfattet av godkjenning utelukkende på grunn av kreftfremkallende, arvestoffskadelig, reproduksjonsskadelige eller hormonforstyrrende effekter hos mennesker, gjelder ikke godkjenningsreglene for bruk i kosmetikk og matvareemballasje.

Begrensninger skal ikke omfatte bruk i kosmetikk hvis risikoen er knyttet til helseeffekter som dekkes av kosmetikk-direktivet (76/768/EØF).

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker