Stoffer i faste produkter

Mange av reglene i REACH gjelder først og fremst for stoffer og stoffblandinger. Men det er også krav til faste produkter hvis disse inneholder stoffer som står oppført på kandidatlista (SVHC-lista). Disse kravene omfatter meldeplikt til ECHA og opplysningsplikt til kunder og forbrukere. Flere farlige stoffer er dessuten forbudt i faste produkter - under REACH og under andre produktregelverk.

Hvordan defineres stoff, stoffblanding og produkt i REACH?

Stoff - et kjemisk grunnstoff og dets forbindelser, i naturlig tilstand eller framkommet ved en framstillingsprosess (engelsk: substance). Eksempler: eddiksyre, natriumhydroksid (lut), formaldehyd.

Stoffblanding - en blanding eller løsning som består av to eller flere stoffer (engelsk: mixture). Eksempler: maling, lim, vaskemidler, bilpolish, skismøring, fargestifter.

Produkt - en gjenstand som i produksjonen gis en spesiell form, overflate eller utforming som i større grad enn dens kjemiske sammensetning bestemmer dens funksjon (engelsk: article). Betegnelsen "faste produkter" brukes for understreke at det ikke er snakk om stoffblandinger. Eksempler: Tekstiler, møbler, mobiltelefon, sykkel.

Se REACH artikkel 3 for juridisk korrekte definisjoner.

Begrensning og forbud mot farlige stoffer i produkter

REACH begrenser eller forbyr flere farlige stoffer i produkter. Listen over de forbudte stoffene finnes i vedlegg XVII til REACH-forordningen.  I tillegg er det i produktforskriften en rekke andre forbud og begrensninger for bruken av enkelte stoffer i spesifikke produktgrupper som for eksempel leketøy og elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Leker har i tillegg et eget regelverk (leketøyforskriften). Les mer om: 

Informasjonsplikt om kandidatlistestoffer i faste produkter

Meldeplikt til ECHA 
Importører (til EØS-området) og produsenter av produkter som inneholder stoffer som står på kandidatlista i REACH og som finnes i produkter i konsentrasjoner over 0,1 prosent og i totalt mer enn 1 tonn per år per produsent/importør har en egen meldeplikt til ECHA. Meldefristen er 6 mnd etter at stoffet er kommet inn på kandidatlista. 

Kravet gjelder ikke hvis det kan utelukkes at mennesker og miljø vil eksponeres for stoffet eller hvis stoffet allerede er blitt registrert for den aktuelle bruken i produktet.

Informasjonsplikt til kunder og forbrukere 
Alle leverandører av faste produkter som inneholder stoffer på kandidatlista i en konsentrasjon over 0,1 prosent må sørge for at deres kunder får informasjon om sikker håndtering av disse produktene. På forespørsel fra forbruker plikter enhver leverandør å gi slik informasjon innen 45 dager.

Hvordan beregne 0,1 % innhold av SVHC i sammensatte produkter?  
Konsentrasjonen av kandidatlistestoffer i et sammensatt produkt, som for eksempel en sykkel, skal beregnes for alle de enkelte delene produktet består av. Dermed utløses informasjonplikten til ECHA, kunder og forbrukere for alle disse delene.

Registreringsplikt for stoffer i faste produkter

I utgangspunktet gjelder bare registreringsplikten til ECHA for stoffer i faste produkter når det er tilsiktet at stoffet skal frigis fra produktet ved normal bruk. Denne regelen gjelder når stoffet inngår i mengder på totalt mer enn 1 tonn per år per produsent/importør for alle produktene som produseres eller importeres.

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker