Sikkerhetsdatablad

Leverandører av visse stoffer og stoffblandninger skal forsyne mottakeren med et sikkerhetsdatablad. Det skal være skrevet på norsk for stoffer og stoffblandninger som bringes i omsetning i Norge og det skal leveres kostnadsfritt, i papirform eller elektronisk.

Det er krav om sikkerhetsdatablad for:

1) stoffer og stoffblandinger som er klassifiseringspliktige i henhold til gjeldende regelverk om klassifisering og merking av farlige kjemikalier, se mer informasjon på CLP-siden

2) stoffer som er persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) og for stoffer som er svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB)

3) stoffer på kandidatlista i REACH

For stoffblandinger som ikke er klassifisert som farlige gjelder følgende regler i tillegg:

Leverandører skal på anmodning stille til rådighet et sikkerhetsdatablad dersom stoffblandingen inneholder

4) minst ett farlig stoff i konsentrasjoner på minst 1 vektprosent for ikke-gassformige stoffblandinger, og minst 0,2 vektprosent for gassformige stoffer

5) minst ett PBT-stoff eller vPvB-stoff eller stoff på kandidatlisten i konsentrasjoner på minst 0,1 vektprosent for ikke-gassformige stoffblandinger

6) stoffer som det er fastsatt yrkeseksponeringsgrenser for i EØS-regelverket

Krav til format og innhold i et sikkerhetsdatablad er gitt i REACH artikkel 31 og i vedlegg II. Sikkerhetsdatablad for de farligste stoffene registrert i REACH i 10 tonn eller mer skal ha vedlagt eksponeringsscenarioer for identifiserte bruksområder. Dette gjelder også stoffblandinger som inneholder stoffene.

Nye krav til sikkerhetsdatablad 1. november 2015

Gjeldende REACH vedlegg II (Forordning (EU) nr 2015/830) trådte i kraft i EU 1. juni 2015 og i Norge 1. november 2015. Denne siste endringen er hovedsakelig en tilpasning til endringer som er gjort i det globale harmoniserte systemet for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS). Sikkerhetsdatablader som er utarbeidet i hht. gjeldende krav og levert før 1. juni 2015 kan benyttes fram til 31. mai 2017.

Selv om de nye reglene trådte i kraft i Norge senere enn i EU, er det de samme tidsfristene som gjelder.

Sikkerhetsdatabladets 16 obligatoriske avsnitt

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket
AVSNITT 2: Fareidentifikasjon
AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler
AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak
AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak
AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp
AVSNITT 7: Håndtering og lagring
AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr
AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper
AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet
AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger
AVSNITT 12: Økologiske opplysninger
AVSNITT 13: Sluttbehandling
AVSNITT 14: Transportopplysninger
AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk
AVSNITT 16: Andre opplysninger

Leverandøren skal ajourføre et sikkerhetsdatablad så snart det foreligger nye opplysninger som kan påvirke tiltakene for risikohåndtering, eksempelvis når nye opplysninger om farer foreligger, når en godkjenning er gitt eller nektet eller hvis en begrensning er pålagt.

Sikkerhetsdatablad er generelt til bruk for yrkesmessig virksomhet. Det er ikke nødvendig å levere sikkerhetsdatablad for farlige stoffer og stoffblandinger som selges til private forbrukere, hvis kjemikaliene forsynes med opplysninger som gjør at brukerne kan sørge for tilstrekkelige sikkerhetstiltak for helse og miljø.

Spørsmål om sikkerhetsdatablad?

Kontakt Arbeidstilsynets svartjeneste

Ved spørsmål om ytre miljø kontakt Miljødirektoratets svartjeneste for kjemikalieregelverk

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker