Registrering i REACH

Registreringsplikten i REACH gjelder for de som fremstiller eller importerer stoff fra land utenfor EØS-området i årlige volumer høyere 1 tonn. Etter 31. mai 2018 skal alle registreringspliktige stoffer på markedet i årlige mengder over 1 tonn være registrert.

Hvem og hva skal registreres?
Enhver virksomhet som fremstiller eller importerer kjemiske stoffer, alene eller i stoffblanding, i mengder over 1 tonn per år, skal registrere stoffet til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA.

Registreringsfrister
Etter at REACH trådte i kraft måtte virksomhetene preregistrere sine stoffer til ECHA for å få utvidet tidsfrist for registrering. Hovedperioden for preregistrering var mellom 1. juni og 1. desember 2008. Les mer om registreringsfrister i REACH

Ingen data, intet marked
Hvis en registreringspliktig virksomhet unnlater å registrere et stoff i samsvar med REACH er det, i følge prinsippet ”Ingen data, intet marked”, ikke lovlig å markedsføre stoffet i EU/EØS (REACH artikkel 5).

Den siste registreringsfristen i REACH var 31. mai 2018 og omfattet preregistrerte stoffer som lages eller importeres fra land utenfor EØS-området i årlige volumer mellom 1 og 100 tonn. Etter denne datoen skal alle registreringspliktige stoffer på markedet i årlige mengder over 1 tonn være registrert.

Registrering i REACH skal gjøres til kjemikaliebyrået ECHA. Prosessen med å registrere kan være omfattende og det er viktig å sette av tilstrekkelig med ressurser til dette arbeidet, slik at virksomheten innfrir sine plikter i REACH-regelverket. På ECHAs nettsider er det mye informasjon og veiledning om hvordan gå frem for å registrere, spesielt tilpasset små og mellomstore bedrifter (SMEer). 

Ny aktør på markedet?

Nye aktører som planlegger å fremstille eller importere stoff i årlige mengder over 1 tonn må registrere til ECHA før de kan omsette stoffet.  Prosessen starter da ved å sende en "inquiry" til ECHA.

Informasjonskrav ved registrering

For alle stoffer som skal registreres i REACH skal det leveres teknisk dokumentasjon til ECHA som skal inneholde opplysninger om stoffets egenskaper og klassifisering, og informasjon og veiledning om sikker bruk. For stoffer som produseres i mengder over 10 tonn/år, skal det i tillegg leveres en rapport om kjemikaliesikkerhet.

Samarbeid med andre registranter

Registranter av samme stoff må samarbeide om fremskaffing av data og levere en del av registreringen felles til ECHA.

IT-verktøy til bruk i registreringsprosessen

REACH-IT og IUCLID er viktige IT-verktøy til bruk i registreringsprosessen. 

Unntak

Stoffer i faste produkter og registreringsplikt

Produsenter eller importører av faste bearbeidede produkter (”articles”) som inneholder kjemiske stoffer kan, i visse tilfeller, ha plikt til å registrere stoffene.

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker