Kandidatlista i REACH

Stoffer med svært uønskede egenskaper, såkalte SVHC-stoffer (Substances of Very High Concern), føres opp på kandidatlista under REACH. Lista oppdateres to ganger i året. Når et stoff er ført opp på kandidatlista har virksomhetene informasjonsplikt til kunder, forbrukere og myndighetene. Stoffene er kandidater for videre regulering, og arbeidet med å erstatte stoffene med mindre skadelige stoffer bør startes.

Sammenhengen mellom kandidatlista, krav om godkjenning og begrensninger

Stoffer som er ført opp på kandidatlista (SVHC-stoffer) er kandidater for videre regulering under REACH, som oftest ved at det vurderes om stoffene tilfredsstiller kriteriene for å bli underlagt krav om godkjenning. Som alternativ til oppføring i REACH vedlegg XIV kan det også vedtas forbud og begrensninger mot bruk av kandidatlistestoffer ved at stoffet føres opp på REACH vedlegg XVII. For stoffer på REACH vedlegg XIV skal det også vurderes om det er hensiktsmessig å innføre forbud mot stoffet i importerte produkter.  Les mer om identifisering av SVHC-stoffer hos ECHA.

Begrensninger under REACH (REACH vedlegg XVII) innebærer forbud knyttet til stoff, stoffblandinger eller produkter, og gjelder for alle aktører i EU/EØS-området. Begrensninger er den eneste måten i REACH å regulere importerte produkter som inneholder et farlig stoff til EU/EØS-området. Les mer om begrensningsprosedyren hos ECHA.

For stoffene som står oppført på REACH vedlegg XIV er det krav om at du må ha særskilt tillatelse (godkjenning) for å kunne bruke stoffene. Disse stoffene er forbudt å bruke dersom godkjenning ikke er innvilget, og godkjenningen vil kun gjelde for de som er omfattet av vedtaket. Produsenter, importører eller nedstrømsbrukere av stoffer som er underlagt krav om godkjenning (REACH vedlegg XIV), kan søke om å fortsette å omsette eller å bruke stoffet. Dersom det blir gitt godkjenning, vil den kun gjelde for de som er omfattet av vedtaket. Les mer om stoffer som omfattes av krav om godkjenning.

Hva er SVHC-stoffer?

SVHC-stoffer tilfredsstiller et eller flere av disse kriteriene:

  • Svært helseskadelige: kreftfremkallende, mutagene, reproduksjonsskadelige (CMR stoffer, kategori 1A og 1B), som angitt i REACH artikkel 57 a, b, c
  • Svært miljøskadelige: persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT) eller veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB), som angitt i REACH artikkel 57 d, e
  • Helse- og eller miljøskadelig på annet grunnlag enn gruppene over, men som gir tilsvarende grunn til bekymring (eks hormonforstyrrende og innåndingsallergene stoffer), som angitt i REACH artikkel 57f

Oppføring av stoffer på kandidatlista

Stoffer blir ført opp på kandidatlista etter forslag fra EU/EØS-landene eller kjemikaliebyrået ECHA på oppdrag fra EU-kommisjonen. Forslagene sendes på internasjonal høring med 45 dagers kommentarfrist. Det er Medlemsstatskomiteen i ECHA som vurderer om kriteriene er fylt. ECHA fører opp nye stoffer på kandidatlista to ganger per år.

Informasjonsplikt

Leverandører av kjemikalier og faste bearbeidede produkter som inneholder stoffer på kandidatlista har informasjonsplikt til sine kunder og til ECHA.

For faste bearbeidete produkter med mer enn 0,1 % av et kandidatlistestoff gjelder:

For stoffer og stoffblandinger med mer enn 0,1% av et kandidatlistestoff (0,2 % for gasser) gjelder:

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker