Plikter for min virksomhet

Som utgangspunkt får enhver virksomhet som framstiller, importerer, bringer i omsetning eller bruker stoffer og stoffblandinger (kjemikalier) plikter under REACH.  Hvilke plikter den enkelte virksomhet har er avhengig av rollen den har i forhold til de enkelte kjemikaliene.

Også produkter omfattes i noen tilfeller av REACH. Med produkt menes i denne sammenhengen » en gjenstand som i produksjon gis en spesiell form, overflate eller utforming som i større grad enn den kjemiske sammensetning bestemmer dens funksjon", jf. REACH artikkel 3.3. Les mer om stoffer i produkter.

Finn hvilke roller din virksomhet har under REACH

I REACH defineres hvilke plikter man har utfra hvor i forsyningskjeden virksomheten befinner seg. Virksomheten kan ha plikter under REACH enten den framstiller et kjemisk stoff, mottar stoffet som etterfølgende bruker eller er sluttbrukeren av en stoffblanding eller et produkt. En virksomhet kan ofte ha flere ulike roller.

REACH omfatter de fleste bransjer på ulike måter, men en del generelle unntak finnes og er gitt i REACH artikkel 2. Les mer om virkeområde og unntak.

Utdyping av pliktene knyttet til den enkelte rolle er beskrevet i de respektive temasidene for framstillere/produsenter, importører, etterfølgende brukere og distributører. Det er viktig å merke seg at under REACH har hver aktør i leverandørkjeden spesifikke plikter for hvert enkelt stoff. Selv når det gjelder stoffblandinger og produkter vil de fleste av pliktene gjelde for stoffene som er i stoffblandingen eller i produktet.

Roller i REACH

Hva gjør virksomheten Roller under REACH Registreringsplikt?
Framstiller (lager) stoffer Framstiller Ja
Produserer faste bearbeidede produkter ("articles") Produsent Sjelden, kun under visse forutsetninger
Importerer stoffer, stoffblandinger og faste bearbeidede produkter fra land utenfor EØS-området Importør Stoffer, alene og i stoffblandinger: Ja
Produkter: Sjelden, kun under visse forutsetninger
Kjøper stoffer, stoffblandinger og faste bearbeidede produkter fra et land innen EØS-området Etterfølgende bruker eller distributør Nei
Blander sammen stoffer til stoffblandinger Etterfølgende bruker Nei
Bruker stoffer, stoffblandinger og produkter i egen bedrift Etterfølgende bruker Nei
Lagrer eller bringer i omsetning stoffer, stoffblandinger eller produkter på vegne av tredjemann Distributør Nei

Mer informasjon:

  • ECHAs "Navigator”. Dette er et verktøy for å identifisere hvilken rolle og tilhørende krav virksomheten har under REACH. Navigator gjelder for stoffer. Hvis du har en stoffblanding er første trinn å finne ut hvilke stoffer som inngår i stoffblandingen.

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker