Unntak fra krav om godkjenning

Det er flere generelle unntak fra krav om godkjenning i REACH:

 • Produkter som blir importert til EØS-området, jf. art. 56, pkt. 1 a
 • Intermediater (mellomprodukter), jf. art. 2, pkt. 1 c og 8 b
 • Bruk av stoffet i legemidler og veterinærmedisin som er omfattet av regelverkene for legemiddel- og veterinærmedisin, jf. art. 2, pkt. 5 a
 • Bruk av stoffet i næringsmidler og forstoffer som er underlagt regelverkene for næringsmidler og forstoffer, jf. art. 2, pkt. 5 b
 • Bruk av stoffet i vitenskapelig forskning og utvikling, jf. art. 56, pkt. 3
 • Bruk av stoffet i plantevernmidler som er omfattet av plantevernmiddelregelverket, jf. art 56, pkt. 4 a
 • Bruk av stoffet i biocidprodukter som er omfattet av biocidregelverket, jf. art. 56, 4 b
 • Bruk av stoffet i drivstoff som omfattes av regelverket om bensin og dieselolje, jf. art 56, pkt. 4 c
 • Bruk av mineraloljer som drivstoff og bensin i mobile/faste forbrenningsanlegg og bruk som drivstoff og brensel i lukkede systemer, jf. art. 56, pkt. 4 d
 • Bruk av stoffet i kosmetikkprodukter som er omfattet av kosmetikkregelverket, men unntaket gjelder kun stoffer som er oppført i vedlegg XIV bare på grunn av helseeffekter jf. art. 56, pkt 5 a
 • Bruk av stoffet i materialer som er beregnet å komme i kontakt med næringsmidler og som er omfattet av matvareemballasjeregelverket, men unntaket gjelder kun stoffer som er oppført i vedlegg XIV bare på grunn av helseeffekter, jf art. 56, pkt. 5 b
 • Bruk av PBT/vPvB-stoffer og stoffer mht. tilsvarende bekymring (jf. artikkel 57, pkt. d, e og f) når stoffene er i konsentrasjon < 0,1 prosent, jf. art. 56, 6 a
 • Bruk av CMR-stoffer i kategori 1 og 2 i stoffblandinger når stoffene er i en konsentrasjon lavere enn klassifiseringsgrensen, jf. art. 56, pkt. 6 b